Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 september 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Uitgangspuntennotitie beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal-gemeenten 2018-2022

Het college heeft ingestemd met de uitgangspuntennotitie beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal-gemeenten voor de jaren 2018-2022. De uitgangspuntennotitie wordt in de beeldvormende vergadering van 10 oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verlaging eigen bijdrage WMO

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de eigen bijdrage voor de Wmo. Hiermee voert het college een aangenomen motie uit.

Tevens spreekt het college de voorkeur uit om de eigen bijdrage voor begeleiding (inclusief dagbesteding) te verlagen door deze te maximeren op € 17,50.

Een voorstel hiervoor wordt gelijktijdig met de nieuwe verordening nog dit jaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De richting die aan de raad wordt meegedeeld in de brief zou dan voor de hele Brabantse Wal gaan gelden. Woensdrecht had al eerder de eigen bijdrage op € 17,50 gemaximeerd. Steenbergen heeft eenzelfde besluit genomen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Tweede Concernbericht

Het college stelt de gemeenteraad voor om het 2de Concernbericht 2017 vast te stellen. Het tweede Concernbericht is een bijstelling van de Programmabegroting 2017.

Het college stelt voor om het financiële nadeel dat volgt uit de rapportage te dekken uit de algemene reserve.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2021

Het college heeft ingestemd met de Begroting 2018-2021 en besloten deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Brief aan gemeenteraad inzake afhandeling motie bestrijding schooluitval
Het college informeert de gemeenteraad per brief over de afhandeling van een motie die gaat over de bestrijding van schooluitval. In de brief geeft het college aan dat op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en trajectbegeleiding op verschillende niveaus wordt samengewerkt.

Onderwijs en trajectbegeleiders weten elkaar goed te vinden en worden op verzoek van de scholen leerlingen voorgelicht.

Leerlingen die dreigen uit te vallen zijn in beeld en worden actief benaderd vanuit de gemeente.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Kwartaalrapportage project Brede Aanpak Binnenstad 2017

In 2016 is het project Brede Aanpak Binnenstad onder goedkeuring van de raad gestart. Voor het jaar 2017 heeft de gemeenteraad voor de verdere uitvoering van het project Brede Aanpak Binnenstad wederom budget beschikbaar besteld.

De gemeenteraad wordt via een brief geïnformeerd over de kwartaalrapportage (juli-september) van het project Brede Aanpak Binnenstad 2017.

Ook krijgt de raad op 12 oktober tijdens een informele inloopsessie in het Binnenstadslab een nadere toelichting, worden praktijkervaringen gewisseld en krijgen zij de gelegenheid om eventueel vragen te stellen over de kwartaalrapportage Brede Aanpak Binnenstad 2017.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Vaststellen informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020

Het college heeft ingestemd met het Informatie Beveiliging Beleid 2017-2020. Dit beleid is volledig in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) van de VNV/KING/IBD en bevat alle maatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen werken.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Brief verantwoordingsorgaan ABP

Het college heeft schriftelijke vragen gesteld aan het ABP over haar beleggingen in energiebedrijf Engie (eigenaar van de kerncentrales van Doel en Tihange).

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 
 
 

 

Uitgelicht

Zoeken