Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 augustus 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Monitor discriminatie 2016

RADAR is in onze gemeente de wettelijke antidiscriminiatievoorziening (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening). Uit de monitor Discriminatie 2016 blijkt dat er 53% minder politieregistraties van discriminatie zijn. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is een van de drie eenheden met de laagste politieregistraties.

In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht Regioplan de werking van de antidiscriminatievoorziening. Uit dit onderzoek blijkt dat regionaal georganiseerde en zelfstandig opererende ADV’s zoals RADAR, beter in staat zijn slachtoffers van discriminatie effectief te ondersteunen. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de monitor en het onderzoek.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Bezwaar tegen dwangsom ongegrond verklaard

Tegen het besluit van het college om een dwangsom op te leggen n.a.v. geluidsoverlast van een café tijdens de Vastenavondperiode is een bezwaarschrift ingediend. De bezwaarschriftencommissie oordeelt dat het college zijn besluit om tot invordering over te gaan op goede gronden nam. Het college verklaart daarom het bezwaar ongegrond.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Klimaatadaptatie

In het kader van de klimaatadaptatie neemt het college van B&W kennis van de klimaatstresstest van de gemeente Bergen op Zoom en van het verslag van een eerste expertsessie over omgaan met klimaatverandering. Het college informeert de gemeenteraad met een brief hierover.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Koopovereenkomst grond Op de Weele (ScheldeVesting)

Het college sluit een koopovereenkomst met M. Simons Vastgoed BV voor het bouwkavel Op de Weele, onderdeel van Nieuwe Vesting Noord. M. Simons Vastgoed BV realiseert hier 39 middel dure huurappartementen en 21 studio’s voor begeleid wonen voor de stichting WiBoZ.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden

Handhavend optreden tegen het bestuur van BVV ‘63

Omdat voetbalvereniging BVV ’63 in strijd met de bestemming een huwelijksfeest in de sportkantine organiseerde, legt het college een dwangsom op van € 7.500 (maximaal € 15.000). Het bestuur moet deze dwangsom betalen als de kantine nog een keer in strijd met de bestemming wordt gebruikt.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen op Zoom 2016

Het college stelt de gemeenteraad voor de 1ste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen door artikel 2:50a toe te voegen.

Artikel 2:50a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen

1.Het is verboden op de weg, al dan niet in een motorvoertuig, te slapen, danwel op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijke doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te slapen dan wel gelegenheid daartoe te bieden.

2.Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

Door dit artikel is het juridisch mogelijk handhavend op te treden tegen slapende chauffeurs en ze door te verwijzen naar overnachtingslocaties.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens 

Optiebrief verkoop grond deelgebied Paravicini

Het college sluit een optieovereenkomst met Plano Ontwikkeling voor de verdere planuitwerking voor de grondverkoop van Paravicini, deelgebied IV. Dit is een onderdeel van Nieuwe Vesting Noord.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

 

Uitgelicht

Zoeken