Sluiten

Openbare Besluitenlijst 11 juli 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Voortzetting Dienstverlening GGZ WNB in OGGZ-team

Het college besluit om de dienstverlening van GGZ WNB in het OGGZ-team voort te zetten en in plaats van hiervoor een aanbesteding uit te schrijven, GGZ WNB een subsidie te verlenen.
Belangrijkste reden is dat hiermee de zorgvuldig opgebouwde relatie van de GGZ NWB-medewerkers met de kwetsbare doelgroep van het OGGZ-team blijft behouden.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Ombouwplan herstructurering WVS

Er is onderzoek gedaan naar ombouwscenario’s voor de herstructurering van de WVS. In dit onderzoek wordt de keus gemaakt voor een scenario waarin oud SW, nieuw beschut werken en leerwerktrajecten en sociaal detacheren als vangnet voor een beperkte doelgroep een plaats krijgt.

Binnen dit scenario worden per product markt combinatie (PMC) specifieke keuzes gemaakt. Binnen het gekozen scenario moet nog een aantal beleidskeuzes worden gemaakt. Hiervoor wordt een strategische beleidsnotitie opgesteld.

Het college neemt kennis van het onderzoeksrapport en stelt per PMC de aangegeven ontwikkelrichting vast. Voor de PMC’s Groen en Post vindt nog een nader onderzoek plaats.

Het college geeft opdracht de omvorming van de WVS te starten volgens deze keuzes.

Wethouder Zijlmans van Steenbergen doet de woordvoering op dit punt.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Principe verzoek camping De Bergse Hoeve

Op grond van nieuwe regelgeving moeten caravans verder uit elkaar staan. Om aan deze ruimteclaim te kunnen voldoen en om het aanbod te verbreden, vraagt de eigenaar van camping De Bergse Hoeve om een uitbreiding van de camping met 5,6 hectare.

Het college vraag de gemeenteraad zijn mening te geven. Als de raad positief reageert, stelt de dienst een voorontwerpbestemmingsplan op en wordt de ruimtelijke procedure gestart.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Inkoopstrategie Jeugdzorg 2018

Het college stelt de inkoopstrategie jeugdhulp 2018 vast. Hierin staan de kaders voor de inkoop van laag- en hoogcomplexe zorg voor het jaar 2018 bij de jeugdhulpaanbieders.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Gemeentelijk Voorkeursrecht Ster van Lepelstraat

Het college vestigt in het belang van de gewenste ontwikkeling Ster van Lepelstraat het zogenaamde voorlopige gemeentelijk voorkeursrecht op diverse percelen in het gebied.

Binnen drie maanden moet de gemeenteraad dit voorkeursrecht bevestigen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Voortgang overnametraject peuterspeelzalen Bergen op Zoom

Namens het college sluit wethouder Kammeijer een intentieverklaring met de gemeente Steenbergen, LPS, Mamaloe, het Peutercollege en Stichting Jeugd en Welzijn over de overname van de peuterspeelzalen per 1 januari 2018.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Traptoren Hof van Asselbergs

Het college stemt in met het plan voor een publiektoegankelijke kelder naar de historische traptoren onder 'Hof van Asselbergs'. Een vestingtraptoren (trappenhuis) is een knooppunt van verschillende verbindingen tussen verschillende vestinggalerijen. Het zichtbaar en beleefbaar maken van het militair verleden past in het provinciale project Zuiderwaterlinie en in de (in voorbereiding zijnde) Vestingsvisie Bergen op Zoom.

In Fase 1 zijn er middelen beschikbaar om de wanden van de kelder aan te brengen. De komende maanden spannen de gemeente en Stadlander zich gezamenlijk in om ook Fase 2 te realiseren.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verslag Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Archief 2016

Het college brengt verslag uit aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten over de activiteiten voor de uitvoering van de Archiefwet. Dit moet volgens de Archiefverordening.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Bouwstenennota actualisatie Toekomstvisie

Het college stelt de bouwstenennota 'actualisatie Toekomstvisie' vast. Deze bouwstenennota kan input zijn voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De daadwerkelijke actualisatie van de Toekomstvisie vindt plaats na deze verkiezingen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beëindigingsovereenkomst sluiten met Focus Projectontwikkeling BV

De gemeente heeft in 2004 een overeenkomst gesloten met Focus Projectontwikkeling BV. Focus had de optie om 9 percelen grond op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren van de gemeente te kopen en die door te verkopen aan bedrijven die daar een bedrijfspand op willen bouwen. Op dit moment zijn er 3 van de 9 percelen verkocht. De gemeente heeft deze percelen bouwrijp gemaakt. De gemeente heeft er belang bij om de kavels op korte termijn in de markt te zetten en te verkopen.

Om dit mogelijk te maken sluit wethouder Coppens namens het college een beëindigingsovereenkomst met Focus. Focus betaalt de gemeente een financiële vergoeding van   € 250.000,-. Hierna kan de gemeente de percelen aanbieden aan bedrijven die zich op Oude Molen willen vestigen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken