Sluiten

Openbare besluitenlijst 11 april 2017

Roks, M. (Marloes)

Kam

Subsidie collectieve preventie 2017

Het college van B&W heeft besloten om een eenmalige subsidie te verlenen aan GGZ WNB van

€ 29.634,- en aan Novadic Kentron van € 23.632,- voor het organiseren van activiteiten in het kader van collectieve (GGZ) preventie. Bergen op Zoom treedt hierin op als penningsmeester van het samenwerkingsverband ‘collectieve preventie’(Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht).

 

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Kam

Subsidieaanvraag ‘Tijd van je leven’

Het college heeft een subsidie toegekend van € 46.500,- aan de GGD West-Brabant voor het plan van aanpak ‘Tijd van je Leven’. Het gaat hier om een plan om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Het programma bestaat uit twee onderdelen: een Challenge Day en kunstworkshops. Het gaat om een samenwerking tussen De Nieuwe Veste, de Kring, het Cultuurbedrijf en de GGD West-Brabant.

 

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Vel

Kwartaalrapportage project Brede Aanpak binnenstad 2017

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de kwartaalrapportage (januari-maart) van het project Brede Aanpak binnenstad 2017.

 

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Kam

Midgetgolfbaan Meilust

Het college heeft ingestemd met het afsluiten van een huurovereenkomst voor de exploitatie van de midgetgolfbaan in Meilust. Aanvankelijk waren er drie kandidaten die in zijn gesprek zijn gegaan met de gemeenten. Uiteindelijk hebben zich twee kandidaten teruggetrokken.

 

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Cop

Aanpak Open data

Het college heeft besloten om het pilotproject Meldingen Openbare Ruimte uit te voeren om daarmee invulling te geven aan de vastgestelde aanpak omtrent open data. De raadswerkgroep ICT wordt om een zienswijze hierover gevraagd.

 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Kam

Uitstel aanbesteding Wmo Beschermd wonen

Het college heeft besloten om de resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening ‘Beschermd wonen’ met één jaar te verlengen. Daardoor kan er in 2017 eerst samen met de regio een plan van aanpak worden opgesteld, waarna in 2018 wordt aanbesteed voor de periode 2019 en verder. Zorgaanbieders krijgen hiermee meer duidelijkheid voor een langere periode. Voor cliënten kan daarmee de continuïteit van zorg gewaarborgd worden.

 

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Vel

Vaststellen straatnaam Emplacement

Voor een nieuwe weg, lopend van de Zuid-Oostsingel langs het spoor tot aan de Jacob Obrechtlaan, is de naam Emplacement vastgesteld.

 

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Wee

Mandateren portefeuillehouder voor ondertekening inkoopovereenkomsten jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met terugwerkende kracht aan wethouder Arjan van der Weegen mandaat en een volmacht te verlenen voor het aangaan en ondertekenen van de overeenkomsten Jeugdhulp niet vrij toegankelijke zorg 2017.

 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bm

Evaluatie boa-pool Drank- en Horecawet 2016 en invulling in 2017

Het college heeft ingestemd met de evaluatie van de boa-pool Drank – en Horecawet 2016 en het voorstel voor de invulling vanaf het tweede kwartaal 2017.

 

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Vel

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Poelekes’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Poelekes’ gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering van een woningbouwontwikkeling op de voormalige supermarktlocatie aan de Poelekes in Halsteren mogelijk. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het plan. De indieners van de eerste zienswijze hebben gevraagd om een aanpassing van de bestemming direct grenzend aan de voortuin van de woning Poelekes 4. Zij wensen te voorkomen dat er op korte afstand van de voorgevel van hun woning erfbebouwing kan worden opgericht. Hieraan is tegemoet gekomen. De indiener van zienswijze 2 voorziet problemen met de parkeersituatie ter plaatse. Hierbij is aangegeven dat hiernaar zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en dat hieruit naar voren is gekomen dat de parkeerbehoefte in het openbaar gebied kan worden opgevangen.

 

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken