Sluiten

Openbare Besluitenlijst 6 juni 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Wijzigen bestemming Zouteloop

Burgemeester en wethouders hebben de principebereidheid uitgesproken om onder voorwaarden een hoveniersbestemming nabij de Zouteloop in Halsteren te wijzigen in een woonbestemming. Hiervoor dient een wijzigingsplan te worden opgesteld en een procedure te worden gevolgd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Aansluiting gemeentebegroting en de IBOR-werkbegroting (Integraal Beheer Openbare Ruimte)

Het college heeft ingestemd met een budgetneutrale wijziging waarmee de gemeentebegroting en de IBOR-werkbegroting één-op-één op elkaar aansluiten.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Biomoer/Wob-verzoeken

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) besloten om correspondentie rond de kwestie van de biovergistingsinstallatie Biomoer aan de Luienhoekweg 3 in Moerstraten toe te sturen, met inachtneming van een gedeeltelijk gegrond verklaarde zienswijze van derden.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Mobile Devicebeleid 2017

Het college heeft ingestemd met een nieuw beleid voor de verstrekking van mobile devices aan medewerkers. Dit besluit verlangt aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en wordt nu ter goedkeuring aan de vakorganisaties voorgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Inzet Ontwikkelfonds 2017

Het college heeft ingestemd met de verdeling van het zogenaamde ontwikkelfonds (€ 200.000,-) over 7 projecten waaronder het huisvesten van de bouwclubs. Het fonds is in de basis opgericht om onderzoek en voorinvesteringen te kunnen doen voor gebiedsontwikkeling die niet in de actieve grondexploitaties zitten. Dit om kansen, marktontwikkelingen en concrete vragen goed te kunnen faciliteren.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Horecabestemming op pand

Burgemeester en wethouders hebben de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan het uitoefenen van een gasterij met maximaal 4 gastenkamers op het adres Kladde 12 in Lepelstraat. Hiervoor moet nog een concrete aanvraag worden ingediend.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in het belang van de gewenste ontwikkelingen in het zogenaamde Poortgebied en Bergse Heide, de gemeenteraad voor te stellen het zogenaamde gemeentelijke voorkeursrecht te vestigen op diverse percelen in het gebied.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Subsidieaanvragen Culturele Activiteiten

Het college heeft ingestemd met het verlenen van subsidies culturele activiteiten 2017 voor de volgende activiteiten: Jeugdmonumentendag (€ 7550,-), Popmonument (€ 15.000,-) en Palm Parkies (€ 8.033,-).

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Begrotingen openbaar onderwijs 2017

Het college van B&W heeft de begrotingen 2017 van Stichting SOM en RSG ’t Rijks goedgekeurd. Hiermee blijft de instandhouding van het openbaar onderwijs in Bergen op Zoom gegarandeerd.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Reactie Wob-verzoek BSD woonwagenlocatie Schaepmanlaan

Het college honoreert een ingediend verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur van de fractie van de BSD met betrekking tot de onderzochte woonwagenlocatie Schaepmanlaan.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Brief over versnelde Samenwerking jeugdzorg

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over de afhandeling van de motie ‘Versnelde Samenwerking Jeugdzorg’. Daarbij wordt ingezoomd op Integrale toegang, de verbinding van passend onderwijs met jeugdzorg en jeugdhulp voor jongeren tot 18 en boven de 18 jaar.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Toetreding gemeente Tholen tot gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West

Het college is, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, akkoord met de toetreding van de gemeente Tholen tot de gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Reactie rapport Nationale Ombudsman ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’
Het college heeft, op verzoek van de Nationale Ombudsman, middels een brief gereageerd op aanbevelingen in het rapport ‘woonwagenbewoner zoekt standplaats’. De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de positie van woonwagenbewoners in Nederland. In de reactie geeft het college aan dat Woonwagenzaken al enige jaren expliciet onderdeel zijn van beleid en belegd zijn bij zowel burgemeester Petter als wethouder Van der Velden en dat mensenrechtenaspecten in toenemende mate een rol spelen. Ook wordt aangegeven dat het realiseren van nieuwe standplaatsen met regelmaat leidt tot nieuwe (politieke) debatten die het bestaande beleid dan verder aanscherpen.

Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter 

 

 

Uitgelicht

Zoeken