Sluiten

Openbare Besluitenlijst 27 juni 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Project sportaccommodaties

Het college stemt in met de uitwerking van de verbetervoorstellen uit het project sportaccommodaties. De voorstellen hebben betrekking op het komen tot kostenbesparingen, kwaliteitsverbetering en het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de benutting, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de sporthallen, gymzalen en sportparken in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Aanpassen beleid huishoudelijke ondersteuning

Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijke ondersteuning. In 2015 kortte het Rijk het budget voor huishoudelijke ondersteuning met 40%. Om de huishoudelijke ondersteuning voor inwoners beschikbaar te houden, organiseerden gemeenten daarop deze voorziening op een andere manier: in plaats van een indicatie kregen cliënten een beschikking met daarin het recht op een schoon en leefbaar huis. Landelijk spanden een aantal cliënten hiertegen rechtszaken aan.

In mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak die door alle gemeenten moet worden uitgevoerd. In grote lijnen komt dit erop neer dat in de beschikking de beschrijving van wat huishoudelijke ondersteuning is (het leveringsplan van de zorgaanbieder), wordt opgenomen.

Het college besluit het beleid huishoudelijke ondersteuning op de CRvB-uitspraak aan te passen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Afwijzen bod van de ontwikkelcombinatie Scheldepioniers VOF

Het college besluit om een bod van de ontwikkelcombinatie Scheldepioniers VOF om gronden in Nieuwe Vesting te ontwikkelen, af te wijzen. Voor alle gebieden in het gebied start het college gefaseerd meervoudig onderhandse aanbestedingen op.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Prestatieafspraken 2018 Stadlander

Volgens de regionale prestatieafspraken Brabantse Wal + Tholen 2017-2020 met de woningcorporaties, huurdersorganisaties en de vier gemeenten moeten woningcorporaties jaarlijks een lokale jaarschijf vaststellen. In deze jaarschijf staan de concrete afspraken voor het betreffende jaar opgenomen. Stadlander heeft een bod uitgebracht voor jaarschijf 2018. Dit bod is besproken met gemeente en de huurdersorganisaties.

Het college besluit het Bod van Stadlander te accepteren en vast te stellen als Jaarschijf 2018.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Tijdelijke locatie overnachten daklozen

Het college heeft besloten kamperen door (verslaafde) daklozen op Kiek in de Pot niet langer toe te staan. Tijdelijk (tot 1 augustus) mogen zij kamperen op de voormalige gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg. Het college verleent hiervoor ontheffing om buiten een aangewezen kampeerterrein te kamperen.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Bezwaarschrift tegen praktijk Memo Meilustweg ongegrond verklaard

Het college verklaart een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot handhaving tegen praktijk Memo aan de Meilustweg ongegrond omdat er geen overtredingen van het bestemmingsplan zijn geconstateerd.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Ontwerpbegroting Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en indienen zienswijze

Het college neemt kennis van de ontwerpbegroting 2018, de begrotingswijziging 2017 en de jaarrekening 2016 van de Belastingsamenwerking West-Brabant en legt deze voor aan de raad. Ze stelt de raad voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 van de BWB.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

 

Uitgelicht

Zoeken