Sluiten

Openbare Besluitenlijst 16 mei 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Bm

Convenant groene handhaving Noord-Brabant en Interventiearrangement wildcrossen

Het college heeft besloten om het Convenant groene handhaving vast te stellen en aan te gaan. Het convenant maakt het mogelijk dat boa's die belast zijn met de groene strafrechtelijke opsporing en handhaving in het buitengebied ook over de gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Met het convenant is het de bedoeling om handhavingsvraagstukken in het Groene domein aan te pakken. Een eerste uitwerking hiervan is het aanpakken van wildcrossen.

 

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Wee

Contouren gemeentelijke toegang Sociaal Domein

De gemeente werkt aan de realisatie van een Toegang Sociaal Domein. Deze toegang verbetert de dienstverlening richting onze inwoners en bespaart tegelijkertijd kosten: Het wordt 'Beter met Minder'. Uitgangspunt is dat de Toegang Sociaal Domein op 1 januari 2018 gerealiseerd is. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn de contouren voor de gemeentelijke toegang vastgesteld.

 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Cop

Ontwerpbegrotingen 2018 en jaarrekeningen 2016 Verbonden Partijen

Het college heeft, met een aantal kanttekeningen, de ontwerp-begrotingen van GROGZ, RAV, WVS, Veiligheidsregio, RWB, OMWB, RBL, GR ICT samenwerking WBW en GR WBA voor 2018 behandeld. De gemeenteraad zal worden voorgesteld om deze kanttekeningen in de vorm van zienswijzen aan de besturen van deze verbonden partijen toe te zenden. De verbonden partijen dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begrotingen.

 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Bm

Handhavend optreden tegen de eigenaar van een pand aan de Moeregrebstraat

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Moeregrebstraat een last onder dwangsom opgelegd omdat die in beschermd stadsgezicht zonder vergunning reclame-belettering op de gevel heeft aangebracht.

 

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Cop

Beleidskader 2018-2021

Het college heeft het Beleidskader 2018-2021 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De behandeling van het Beleidskader zal plaatsvinden in de maand juni. Op 8 juni is de eerste beeldvormende vergadering en op 22 juni is er een raadsvergadering over dit onderwerp gepland.

 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Wee

Beslissing op bezwaarschrift SBBK

Het college heeft besloten het bezwaar van de Stichting Behoud Bergse Kermissen, ongegrond te verklaren. Hiermee wordt een eerder genomen besluit van het college (de verzochte documenten middels een Wob-verzoek gedeeltelijk te verstrekken) gesteund.

 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken