Sluiten

Openbare Besluitenlijst 31 januari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Verlenen omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 13 appartementen aan de Drabbestraat 4. In het kader van de doorlopen procedure heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning vanaf 19 september 2016 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 10 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door het college betrokken bij de besluitvorming over de definitieve vergunning. De zienswijzen leiden niet tot het afzien van medewerking of tot een aanpassing van het bouwplan.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Aanvraag sociaal innovatiefonds: ‘Jouw droom’

Het college heeft besloten een subsidie van € 37.500,- toe te kennen aan Samen in de Regio voor het project ‘Jouw droom’. Deze pilot is een samenwerking tussen Samen in de Regio en Zuidwest TV waarbij ze samen 8 tv-afleveringen maken. In deze afleveringen komen mensen in beeld die behoren tot een kwetsbare doelgroep en/of een beperking hebben.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Vaststellen Handhavingsuitvoeringsprogramma

Het college heeft besloten het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2017 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma beschrijft welke handhavingsactiviteiten er in 2017 door de gemeente Bergen op Zoom worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Meervoudige subsidieaanvragen Voor- en Vroegschoolse Educatie 2017

Het college heeft besloten vanuit het onderwijsachterstandenbeleid voor het jaar 2017 diverse subsidies te verstrekken ten behoeve van het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie en de extra administratieve lasten door de harmonisatie van de peuteropvang aan de volgde organisaties:

  1. Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom    € 1.421.948,-
  2. Mamaloe Kinderopvang                                  €      87.304,-
  3. De Maatjes                                                         €      51.802,-
  4. LPS/KOM                                                            €      37.555,-
  5. Zo Kinderopvang                                              €      20.172,-

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Jaarverslag 2015-2016 van Regionaal Bureau Leerplicht

Ieder jaar informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de uitgevoerde taken met betrekking tot leerplicht en kwalificatieplicht. Voor het schooljaar 2015-2016 heeft het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) een jaarverslag opgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Herziene begroting 2017 WVS-groep

Het college heeft kennisgenomen van de herziene begroting van de WVS-groep. Ten aanzien van de vastgestelde begroting 2017 meldt de WVS twee forse tegenvallers als gevolg van gewijzigd rijksbeleid. De eerste tegenvaller betreft de veel forsere verlaging van de rijksbijdrage Wsw voor 2017 en volgende jaren dan aanvankelijk was aangenomen. De tweede tegenvaller heeft betrekking op de wijziging van de zogenaamde regeling ‘Lage Inkomensvoordeel’ (LIV). De WVS kan door deze wijziging voor een groot deel geen aanspraak meer maken op het LIV. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de herziene begroting.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

 

Uitgelicht

Zoeken