Sluiten

Openbare Besluitenlijst 28 maart 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Omgevingsvergunning Markiezaat Container Terminal

Het college verleent aan Markiezaat Container Terminal een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Veranderen van de inrichting’. Met deze uitbreidingsvergunning worden activiteiten die MCT nu al uitvoert gelegaliseerd. In de oprichtingsvergunning was minder toegestaan, vandaar de uitbreidingsvergunning. Deze vergunning betekent overigens wel meteen het maximum van hetgeen MCT daar nog kan doen. Verdere uitbreiding is ter plekke niet meer mogelijk vanwege de geluidzonering rondom het industrieterrein.

Portefeuillehouder wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Uitvoeringsplan 2017 Woonwagenbeleid ‘Schoon, Heel en Veilig’

Het college heeft ingestemd met het Uitvoeringsplan 2017 Woonwagenbeleid Bergen op Zoom ‘Schoon, Heel en Veilig’. De woonwagenlocaties moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Eenieder heeft het recht op een veilige, schone en hele woon- en werkomgeving, waarbij toegankelijkheid en brandveiligheid een belangrijke rol spelen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft twee bezwaarschriften die waren ingediend namens bewoners en/of eigenaren van twee panden aan de Noordsingel en de Westersingel, tegen het besluit om geen geluidwerende voorzieningen aan te brengen, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verzoek Leergeld om financiële bijdrage

Aan de Stichting Leergeld Bergen op zoom is voor de loonkosten van een coördinator een financiële bijdrage verstrekt. Leergeld ondersteunt al vele jaren minder draagkrachtige gezinnen in onze gemeente. Sinds 2013 is daarbij de uitvoering van de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen gekomen. Daarmee wordt een grotere claim gelegd op de vrijwilligers die het werk moeten doen. De aanstelling van een coördinator is gelet op de toegenomen werkzaamheden en de omvang hiervan onontbeerlijk. Het gaat om een subsidiebedrag van € 33.034,-.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Bedrijfswoning Steenbergseweg

Burgemeester en wethouders hebben een principeverzoek om een bedrijfswoning bij een cafetaria in Lepelstraat afgewezen omdat niet objectief is aangetoond dat hiertoe een noodzaak bestaat. Hiervoor is een deskundige instantie geraadpleegd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Eenmalige subsidie voor GGZ WNB voor een pilot Spoed Eisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte (SPOR)

Het college heeft besloten om vanuit haar rol als centrumgemeente een eenmalige subsidie te verlenen van € 49.859,- aan GGZ WNB voor het organiseren van een pilot van een jaar voor een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) op het terrein van GGZ WNB in Halsteren. In deze ruimte zullen mensen met acuut verward gedrag vanaf 1 april 2017 beoordeeld worden door de crisisdienst. Deze beoordeling vond tot 1 april plaats in de politiecel. De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Opvolging amendement verlenen aanvullende subsidie aan Stichting Regionaal podium voor popcultuur

Het college heeft kennis genomen van de opvolging van de acties zoals verwoord in het amendement RVB16-0041. Daarbij ging het om een aanvullende subsidie aan de Stichting Regionaal podium voor popcultuur van € 150.000,-.

Het college heeft besloten tot het verlenen van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde aanvullende subsidie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Beheerplan civiele kunstwerken met aanpassing begroting vanaf 2018

Het college heeft kennisgenomen van het beheerplan civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken wordt bedoeld: bruggen, viaducten, tunnels, duikers, steigers en geluidschermen. Met het plan geeft de gemeente Bergen op Zoom invulling aan haar wettelijke taak als wegbeheerder voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken. Het onderhoud is, in afwachting van dit beheerplan, gebaseerd op monitoring en klein onderhoud. Teneinde te voorkomen dat het niveau onder de norm belandt, is structureel beheer en onderhoud nodig inclusief de bijbehorende financiële middelen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Uitgelicht

Zoeken