Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 januari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie 2017 WijZijn Traversegroep

Het college heeft ingestemd met de subsidieaanvraag van WijZijn Traversegroep 2017 voor de producten: personele inzet Vraagwijzer Boz, aanvullende mantelzorgondersteuning (inclusief mantelzorgwaardering), Vrijwilligers Informatie Punt, Voorlees Express, RPD contributie, RPD alzheimercafé’s en ondersteuningsgroepen voor naasten en cliëntondersteuning. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.042.277,45.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is geactualiseerd en opgenomen in het gewijzigd hoofdstuk 3 (salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Gedogen overtredingen Wabo

Het college heeft besloten om door middel van een gedoogbesluit toe te staan dat de eerste verdieping van het pand aan de Zuid-Oostsingel 44 tot 31 maart 2017 wordt gebruikt voor nachtopvang van daklozen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift dat was ingediend namens bewoners van Parallelweg 154 inzake het aanbrengen van gevelisolatie aan de woning, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beslissing op bezwaar i.v.m. afvaldumpingen

Het college heeft twee besluiten genomen ten aanzien van bezwaarschriften die waren ingediend tegen opgelegde bestuursdwang wegens het bijplaatsen van vuilniszakken in de Wijngaardstraat en bij de Karmel. In het eerste geval is het bezwaarschrift gegrond verklaard. In het tweede geval is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Subsidies voor toeleiding doelgroepkinderen VVE

Thuiszorg West-Brabant ontvangt in het jaar 2017 een bedrag van € 30.420,- voor het toeleiden van doelgroepkinderen VVE (voor- en vroegschoolse educatie) naar een voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal dan wel kinderopvang). Tot de doelgroep VVE behoren die kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, die:

-een ‘gewicht’ hebben op grond van de gewichtenregeling basisonderwijs, of

-voldoen aan minimaal één van de risicofactoren die door de jeugdgezondheidszorg worden gehanteerd.

Tot de doelgroep behoren niet uitsluitend kinderen met een (taal)achterstand, maar ook kinderen met een risico op (taal)achterstand. Deze kinderen hebben baat bij het zo vroeg mogelijk signaleren en wegnemen of verminderen van (taal)achterstanden. Zo kunnen deze kinderen een goede start maken in het basisonderwijs.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Deelname onderzoek naar functioneren netwerken in sociaal domein

Het college heeft ingestemd met de deelname aan het 3-jarig onderzoek van het PON naar het functioneren van netwerken in het sociaal domein. Doel is om kennis te vergroten en inzicht te krijgen in de maatschappelijke opbrengsten.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Toekennen jaarlijkse subsidie 2017 aan Samen in de Regio

Het college heeft besloten aan Samen in de Regio aan jaarlijkse subsidie van € 50.000,- toe te kennen voor hun reguliere activiteiten.
Samen in de Regio is een netwerk van bedrijven en organisaties dat het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en werknemersvrijwilligerswerk wil stimuleren en ontwikkelen door het faciliteren en realiseren van verbindingen. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten en zo de samenleving te versterken.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Protocol Online, richtlijnen voor gebruik van internet, sociale media en e-mail

Het college heeft het Protocol Online, richtlijnen voor gebruik van internet, social media en e-mail als voorgenomen besluit vastgesteld. Het besluit zal definitief worden als de Ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Derde kwartaalrapportage 2016 WVS-groep

In de door de WVS-groep uitgebrachte 3de kwartaalrapportage 2016 voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente Bergen op Zoom wordt de stand van zaken van het derde kwartaal van 2016 weergegeven. In de rapportage wordt ook ingegaan op de actuele financiële stand van zaken. Het exploitatieresultaat in het derde kwartaal van 2016 is € 444.000,- negatiever dan het budget. De WVS spant zich in om het jaar 2016 alsnog tenminste budgettair neutraal af te sluiten. Het college heeft de rapportage voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken