Sluiten

Openbare Besluitenlijst 4 oktober 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Voorlopige gunning maatschappelijke aanbesteding wijkcentra

Het college van burgemeester en wethouders wil de wijkcentra in de gemeente de komende jaren laten exploiteren door WijZijn Traversegroep. De maatschappelijke aanbesteding heeft  geresulteerd in een voorlopige gunning aan WijZijn. Vooralsnog gaat het om de wijkcentra de Wittenhorst, ’t Fort en Hoofdkwartier/Antonius Abt vanaf 2017. Tevens wordt aan WijZijn gevraagd om het beheer van wijkcentrum De Kastanje vanaf volgend jaar te verzorgen door middel van vrijwilligersbeheer. Tenslotte wordt aan het Werkcentrum, in samenwerking met het UWV, de opdracht gegeven om het huidige SVW-personeel van werk naar werk te begeleiden.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Voorlopige gunning ‘Organisatie exploitatie Bergse kermissen’

Het college heeft  besloten om de organisatie en exploitatie van de Bergse kermissen vanaf 2017 niet meer zelf te doen, maar dat aan een derde partij over te laten. Na een uitvoerige en nauwgezette aanbestedingsprocedure wordt de organisatie van de voor- en najaarskermis gegund aan V.O.F. Vale-Verwijk. Het gaat daarbij om een voorlopige gunning. Als deze maand de definitieve gunning en de ondertekening van de overeenkomst plaats zullen vinden zal per 1 november de nieuwe organisator een contract hebben. De komende najaarskermis in oktober wordt nog door de gemeente zelf georganiseerd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Bestuurlijke voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling

Het college heeft ingestemd met de bestuurlijke voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. De voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Handhavend optreden tegen horecagelegenheid

Het college heeft de exploitant van een horeca-inrichting aan de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat die de geluidsnormen door middel van versterkt muziekgeluid, opnieuw overtreedt.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

 

Uitgelicht

Zoeken