Sluiten

Openbare Besluitenlijst 6 december 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra 2016

Het college heeft besloten tot toekenning van een subsidie van € 736.912,- aan de Verenigde Wijkcentra voor het jaar 2016. Het gaat hierbij om een basisbudget voor onder andere beheers- en personeelskosten en een deel huurkosten.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie binnenstad t.b.v. activiteiten en evenementen met economische spin-off

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in 2017 het volledige subsidiebedrag voor de binnenstad met een economische spin-off aan Ondernemersvereniging STERCK te verlenen, nadat de overeenkomst met prestatieafspraken is vastgelegd. Het gaat om een bedrag van € 75.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verhuur ondergronds depot

Het college heeft besloten met de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief een huurovereenkomst aan te gaan voor de huur van een deel van het Ondergronds Depot aan het Wilhelminaveld 97 in Bergen op Zoom. Het andere deel wordt in gebruik gegeven aan het Cultuurbedrijf.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Cliëntenervaringsonderzoek Wmo 2015

Het college heeft kennis genomen van het cliëntenervaringsonderzoek Wmo 2015. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht om jaarlijks een cliëntenervaringsonderzoek uit te (laten) voeren onder personen die een melding/aanvraag hebben ingediend voor een Wmo-voorziening. Het college heeft het cliëntenervaringsonderzoek over 2015 vastgesteld. Hiervor zijn 1700 mensen schriftelijk benaderd. De meeste mensen geven aan tevreden te zijn over de wijze waarop ze geholpen zijn en met de oplossing die ze gekregen hebben.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieaanvraag voor inzet Bemoeizorg

Het college heeft besloten voor het jaar 2017 een subsidie te verlenen van € 133.434,- aan Mozaïk voor inzet Bemoeizorg/verslavingszorg in het OGGZ-team.

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Voor de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is in 2016 een OGGZ-team opgericht. Het college heeft besloten om Mozaïk voor 2017 te subsidiëren om deel te nemen aan dit team.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Verslavingszorg

Aan Novadic Kentron wordt voor het jaar 2017 een subsidie verleend van € 442.396,- voor het uitvoeren van het verslavingsbeleid. De gemeente Bergen op Zoom krijgt voor de uitvoering van het verslavingsbeleid als centrumgemeente middelen vanuit het Rijk. Het gaat bij deze subsidie aan Novadic Kentron om het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Voortzetten OGGZ-team in 2017

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Voor de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is in 2016 een OGGZ-team opgericht. Het college heeft besloten om de werkwijze van dit team voort te zetten in 2017 en de contracten met GGZ WNB hiervoor te verlengen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie opvang en begeleiding zwerfjongeren

Het college heeft besloten om aan WijZijn Traverse Groep een subsidie te verlenen van € 100.272,- voor het begeleiden en opvangen van zwerfjongeren voor het jaar 2017. De gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van zwerfjongeren uit de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieregels peuteropvang Bergen op Zoom 2017

Het college heeft ingestemd met de subsidieregels peuteropvang 2017. Hiermee wordt de mogelijkheid voor nieuwe aanbieders om peuteropvang aan te bieden, mits voldaan wordt aan de eisen die de gemeente stelt in de verordening en de subsidieregels, gecontinueerd.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Handhavend optreden tegen eigenaar twee illegale appartementen

Het college heeft een eigenaar van een perceel aan de Antwerpsestraat een last onder dwangsom opgelegd om twee illegale appartementen te ontmantelen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Aanvraag subsidie Stichting Samen in Nederland

Het college heeft besloten aan de Stichting Samen in Nederland geen subsidie te verstrekken voor de integratie van Syrische vluchtelingen in de samenleving. De in de subsidieaanvraag vermelde activiteiten worden voor de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Nederland.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verbouwen en vergroten van een bedrijfspand aan de Bruinevisstraat

Ten behoeve van het verbouwen van een bestaand bedrijfspand tot een (para)medisch centrum aan de Bruinevisstraat 34 (De Melkfabriek) wordt afgeweken van de eis van de aanleg van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat gebeurt wel onder de voorwaarde om het tekort van 4 parkeerplaatsen voor onbepaalde tijd te huren op het particulier terrein van de meubelboulevard aan de Van Konijnenburgweg ten behoeve van het parkeren voor personeel. Het personeel komt daarmee niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Onderwijsachterstandenbeleid, overgangsbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota overgangsbeleid onderwijsachterstandenbeleid 2017 vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Evaluatie veiligheidsfunctionaris

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over de resultaten van de evaluatie van de nieuwe functie van veiligheidsfunctionaris. Bij de start van de functionaris is aangegeven dat de functie van veiligheidsfunctionaris na 1 jaar zou worden geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat gesteld kan worden dat het afgelopen jaar is gebleken dat de functie een welkome aanvulling is op de mogelijkheid om als gemeente servicegericht, en indien nodig daadkrachtig, flexibel en adequaat te kunnen acteren en reageren op ontwikkelingen en incidenten binnen de vele taakgebieden waarin de gemeente werkzaam is.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 
 

Uitgelicht

Zoeken