Sluiten

Openbare Besluitenlijst 29 november 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Convenant Multifunctioneel cluster Gageldonk-West

Het college ondertekent een convenant met Stadlander, de Lowys Porquinstichting en de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom om de stichting van een multifunctioneel centrum in Gageldonk-West nader te onderzoeken. Na afronding van het onderzoek beslissen partijen gezamenlijk over de haalbaarheid.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Onderzoeksrapport brandveiligheid parkeergarages

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het onderzoeksrapport ‘Brandveiligheid parkeergarages’ en brengt de gebouweigenaren en de gemeenteraad op de hoogte van de onderzoeksresultaten.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouders Patrick van der Velden, Ad Coppens en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Ontwerp wijzigingsplan nieuwbouw verzamelkantoor politie en gemeenschappelijke meldkamer

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van een perceel grond in het stationsgebied, aan de Zuid-Oostsingel ten behoeve van de realisatie van nieuwe huisvesting voor de politie en aanverwante organisaties. Hiervoor wordt een wijzigingsplan in procedure gebracht.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verzoek Smash om wijzigingen tennisbanen van smashcourt naar gravel

Het college van B&W heeft ingestemd met het naar voren halen van de geplande vervanging van tennisbanen van 2019 naar 2017 en de planning van de vervanging toplaag van 6 tennisbanen naar achteren te schuiven van 2017 naar 2019. Hierdoor kunnen, aansluitend aan het sportbeleid, bij tennisvereniging Smash 6 tennisbanen worden omgezet van smashcourt naar gravel. Het onderhoud van de gravelbanen wordt de verantwoordelijkheid van de vereniging. Het college heeft ingestemd met het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en Smash, waarin transparante afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud van de gravelbanen. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met de uitgangspunten van het project ‘Verzakelijking sportaccommodaties’ en wordt ervaring opgedaan met het onderhoud en beheer van de banen door de vereniging zelf.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Regionale prestatieafspraken Brabantse Wal & Tholen

Het college heeft besloten om de prestatieafspraken met de gemeenten Tholen, Woensdrecht, Steenbergen, woningcorporaties Stadlander, Woonstichting Woensdrecht en Woonkwartier en de huurdersbelangenverengingen vast te stellen. Op 8 december vindt de ondertekening plaats.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Tijdelijke uitbreiding jeugdprofessionals

Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Zorg voor Jeugd. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Bergen op Zoom, werken daarom jeugdprofessionals. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding van formatie van 2 fte te verlengen voor de duur van het contract met de uitvoeringsorganisatie Spring.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verstrekken van een voorschot aan STERCK

Het college heeft besloten voor 2017 aan STERCK een voorschot te verstrekken van € 131.000. Het gaat hierbij om de opbrengst uit de BIZ-heffingen. Het jaarplan en de begroting van STERCK voldoen aan de wettelijke eis en ook de opgenomen activiteiten voldoen aan de eisen van de Wet BIZ.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

 

 

Uitgelicht

Zoeken