Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 november 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Ongegrond verklaren bezwaarschrift

Het college heeft een bezwaarschrift dat was gericht tegen de weigering van het college om handhavend op te treden tegen een instelling aan de Meilustweg, ongegrond verklaard. Naar de mening van de bezwaarmaker worden er diverse materialen en afvalstoffen opgeslagen bij de instelling. Het college had eerder het verzoek om handhavend op te treden afgewezen. De commissie voor de bezwaarschriften heeft hetzelfde gedaan. Het college heeft vervolgens dat advies overgenomen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Verhoging inkomensgrens

Om het armoedebeleid verder te optimaliseren heeft het college besloten om de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve zorgverzekering te verhogen van 110% naar 120% van het sociaal minimum.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Handhavend optreden tegen horecagelegenheid

Het college heeft de exploitanten van een horecabedrijf aan de Grote Markt een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat zij opnieuw de wettelijke geluidsnormen overtreden.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Convenant Samenwerking Rekenkamer West-Brabant

Het college heeft besloten om het convenant over de Samenwerking Rekenkamercommissies 2017 t/m 2020 te sluiten. Het gaat om samenwerking op dit terrein tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Fort Pinsenweg

Het college heeft besloten de raad via een gevoelenspeilende raadsmededeling te informeren over het ontwerpbestemmingsplan RvR Fort Pinsenweg. Het plan ligt zes weken ter inzage. In maart van dit jaar heeft de initiatiefnemer aangegeven dat zij een aan te kopen perceel wil betrekken bij deze ruimte voor ruimte ontwikkeling en daarnaast de percelen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan Fort Pinsenweg e.o. wil herverkavelen. Reden hiervoor is dat de Ruimte voor Ruimte CV verwacht dat de percelen zo beter verkoopbaar zijn.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Belastingmaatregelen 2017

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de belastingverordeningen 2017, waarbij in zijn algemeenheid de belastingtarieven conform het beleidskader 2017 niet worden aangepast. Uitzonderingen hierop zijn veelal de tarieven die vanuit de rijksoverheid worden vastgesteld dan wel de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn. Verder wordt het tarief voor de OZB aangepast voor de waardeontwikkeling van onroerend goed en de inflatie. Het tarief voor de afvalstoffenheffing blijft gelijk en het tarief voor de rioolheffing wordt verlaagd. Per saldo dalen de lasten voor de inwoners van de gemeente. Het tarief van de hondenbelasting wordt conform de aangenomen motie met 20% verlaagd. Bij de reclamebelasting wordt voorgesteld om nu ook niet-commerciële toeristische informatie, vlaggen enz. vrij te stellen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken