Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 november 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Asbestgerelateerde sloopmeldingen

Het college heeft besloten om de asbestgerelateerde sloopmeldingen (particulier en bedrijfsmatig) door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te laten uitvoeren.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Voordracht toezichthoudend bestuurslid RSG ’t Rijks

Het college van B&W heeft besloten de heer L.G.M. van der Beek, wethouder van de gemeente Woensdrecht, te benoemen voor een periode van drie jaar als toezichthoudend bestuurslid in het bestuur van Stichting RSG ’t Rijks. De heer Van der Beek vervangt burgemeester Adriaansen van Woensdrecht, die als toezichthoudend bestuurslid is teruggetreden.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Ondergeschikte detailhandel bij moskee aan de Wattweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een kleinschalige en ondersteunende winkelfunctie bij de moskee aan de Wattweg 7 in Bergen op Zoom. Voorwaarden die onder andere gesteld worden: de detailhandelsactiviteit is ondergeschikt aan de hoofdfunctie en de verkochte goederen moeten een relatie hebben met de hoofdfunctie (dit betekent dan alleen de verkoop van religieuze artikelen en etenswaren voor gebruik ter plaatse zijn toegestaan).

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Wijziging besluit last onder dwangsom

Het college heeft besloten om het handhavingsbesluit van augustus 2016 tegen MCT te wijzigen. De wijziging houdt in dat het besluit wordt aangepast aan de nieuwe vergunningsaanvraag.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft een bezwaarschrift dat was gericht tegen het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, ongegrond verklaard. Het gaat hier om het onrechtmatig achterlaten van afval in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Normenkader rechtmatigheid

Het college heeft besloten het normenkader rechtmatigheid 2016 vast te stellen en ter bevestiging aan de gemeenteraad aan te bieden. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en de gemeente zelf.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Huis-aan-huis-inzameling van kunststof

Het college stemt in met een tweewekelijkse gemeentebrede inzameling (huis-aan-huis) van kunststof in zakken. Dit is conform de peiling in de commissie Stad en Ruimte van 19 oktober 2016. De inzameling zal bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar plaatsvinden waarna de resultaten worden teruggekoppeld aan de raad. Overigens houdt het college de vrijheid om te kunnen interveniëren als zich effecten voordoen op het terrein van vervuiling en/of veiligheid in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Aanbestedingstraject kwaliteitsmeting Jeugdzorg

Het college is akkoord gegaan met mandaatverlening aan de gemeente Roosendaal om namens de gemeenten in de regio West-Brabant-West een aanbesteding uit te voeren voor een kwaliteitsmonitor Jeugd.

In september 2014 is het beleidsplan Jeugdhulp West-Brabant West 2015-2017 vastgesteld. Hierin zijn de beleidsvoornemens voor de door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen voor de uitvoering van de Jeugdwet beschreven. Er zijn ambities in opgenomen waaronder de bewaking van de kwaliteit van het stelsel Zorg voor jeugd.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Transformatie fysiek domein

Het college heeft de raad verzocht om een krediet beschikbaar te stellen om de organisatie gereed te maken voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet moet meer ruimte gaan bieden voor initiatieven en burgerparticipatie in de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Wijkcentrum De Korenaere

Het college gaat de raad adviseren om de Korenaere tot 31 december 2018 tijdelijk open te houden. Een voorstel hiervoor zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Langs de Lijn’

Het college heeft ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Langs de Lijn’. De gevoelens van de gemeenteraad worden gepeild via een raadsmededeling.

Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter

Subsidie aan Bibliotheek Het Markiezaat

Het college van B&W heeft besloten aan de bibliotheek Het Markiezaat vanuit het budget voor onderwijsachterstandenbeleid een eenmalige subsidie te verlenen van € 399.630,- om op 7 scholen schoolbibliotheken in te richten en LeesMediaConsulenten in te zetten.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidieaanvraag snelfietsroute Bergen op Zoom-Roosendaal

Het college heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen ten behoeve van een snelfietsrouteverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Het gaat hier om een aanvraag bij het Ministerie die loopt via de Provincie.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

 

Uitgelicht

Zoeken