Sluiten

Openbare Besluitenlijst 11 oktober 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Vaststellen subsidies Beschermd Wonen 2015

Het college heeft besloten de subsidies voor Beschermd Wonen voor het jaar 2015 vast te stellen. Het gaat om subsidies aan Amarant, GGZ WNB, Groenhuysen, Juzt, Novadic Kentron, Prisma, SDW, tanteLouise-Vivensis, Impegno, de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid en Praktijk Memo.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieaanvragen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan LPS-KOM een subsidie verleend van € 39.056,- en aan Zo Kinderopvang een subsidie van € 89.214,- waarmee de medewerkers geschoold kunnen worden in het gebruik van een landelijk erkend programma voor voor- en Vroegschoolse educatie. Daarnaast is een subsidie verleend aan de Stichting Peuterspeelzaalwerk Bergen op Zoom van € 20.645,- waardoor medewerkers geschoold worden in een observatiemethodiek die ook op basisscholen wordt gebruikt. Deze subsidie wordt bekostigd vanuit het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Bedrijvencontrole Koningsspil Halsteren

Het college heeft besloten om op Bedrijventerrein Oude Molen een handhavingsactie uit te voeren naar aanleiding van geconstateerde overtredingen van diverse wet- en regelgeving (bijvoorbeeld afwijkingen van het bestemmingsplan).

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beroepszaken Huishoudelijke Ondersteuning

Er is recent een uitspraak door de CRvB gedaan over HO. De Raad oordeelde onder andere dat gemeenten meer maatwerk moeten leveren en duidelijkheid bieden aan de ondersteuningsvrager waar hij/zij aan toe is. Dit heeft ook consequenties voor het beleid van de gemeente Bergen op Zoom wat betreft HO. Dit beleid zal op zeer korte termijn aangepast moeten worden.

Ook een recente uitspraak van de rechtbank Breda is grotendeels in lijn met de eerdere uitspraak van de CRvB. Ook de rechtbank is immers van mening dat geconcretiseerd moet worden wat er voor nodig is om het beschreven resultaat te bereiken.

Het beleid wordt binnen 6 maanden aangepast. Het college heeft n.a.v. de uitspraak van de Rechtbank Zeeland – WestBrabant besloten tot die tijd voor de bezwaarmakers het oude beleid toe te passen waarbij werd geïndiceerd in uren.

Na invoering van het nieuwe beleid krijgen de bezwaarmakers een nieuw besluit.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Samenwerking in de waterketen West-Brabant (SWWB)

B&W hebben kennis genomen van het document samenwerkingsafspraken Meten en monitoren, gezamenlijk meetdatabeheer. De samenwerkingsafspraken zijn vorige week onder andere door wethouder Patrick van der Velden ondertekend tijdens een bijeenkomst van SWWB.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Handhaven optreden tegen eigenaar pand

Het college heeft de eigenaar van een pand aan de Smakkestraat een last onder dwangsom opgelegd om de voorgevel (beschermd stadsgezicht) binnen 8 weken te herstellen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten de bezwaarschriften namens de bewoners en/of eigenaren van panden aan de Brouwerijbaan en Parallelweg tegen het besluit om geen geluidwerende voorzieningen aan te brengen, conform het advies van de Adviescommissievoor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Voorontwerpbestemmingsplan De Linie

Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'De Linie' in procedure te brengen. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder reageren op het plan. Bewoners in en bedrijven en organisaties in de directe nabijheid van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Instemmen Sociaal Plan West-Brabants Archief

Het college heeft ingestemd met het Sociaal Plan West-Brabants Archief en de daaraan verbonden afspraken voor de overgang van het personeel naar de archiefsamenwerking WBA.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanvraag Sociaal Innovatie fonds voor het Makelpunt
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten op het basis van het Sociaal Innovatie Fonds in te stemmen met een subsidieverlening van € 25.000,- aan Samen in de Regio voor het opzetten van een Makelpunt. Het Makelpunt is een digitaal platform waarmee het ruimteaanbod binnen de gemeente Bergen op Zoom inzichtelijk wordt gemaakt en waar vragers naar ruimte (inwoners, stichtingen, verenigingen, etc.) voor maatschappelijke activiteiten hun zoekvraag naar geschikte accommodatie kwijt kunnen.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

 

Uitgelicht

Zoeken