Sluiten

Openbare besluitenlijst 2 februari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie binnenstad voor activiteiten en evenementen met een economische spin-off

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in 2016 het volledige subsidiebedrag voor activiteiten en evenementen in de binnenstad met een economische spin-off aan Ondernemersvereniging STERCK te verlenen. Tussen partijen worden nadere prestatieafspraken besproken en in een overeenkomst vastgelegd. De beleidsregel subsidie binnenstad voor deze activiteiten en evenement is hierop aangepast.
Portefeuillefouder wethouder Patrick van der Velden 

Statutenwijziging Stichting Samen Werken

Het college heeft ingestemd met het wijzigen van de statuten van de Stichting Samen Werken. Eerder al stemde het college in met de doorontwikkeling van de stichting naar een organisatie die met name ondersteuning biedt aan mensen die (nog) geen arbeidsmarktperspectief hebben. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de doelstelling, de sturing en het bestuur van de stichting.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beveiliging stadskantoor

De gemeente Bergen op Zoom heeft de beveiliging van het stadskantoor onder de loep genomen en neemt een aantal maatregelen om die beveiliging te verbeteren. Zo zullen bijvoorbeeld bezoekers aan de balie worden geregistreerd en ontvangen zij een bezoekerspas die zichtbaar gedragen moet worden. Medewerkers van de gemeente krijgen badges met hun naam en foto erop en naast de balie wordt een toegangspoort geplaatst zodat bezoekers niet ongezien langs de receptie kunnen lopen. De maatregelen moeten halverwege dit jaar gerealiseerd zijn.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de illegale wijziging van een dak van een monument aan de Engelsestraat. Het pand is aangewezen als rijksmonument en iedere wijziging van het dak is daarom omgevingsvergunningplichtig.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Procesaanpak vluchtelingenvraagstuk

Het college heeft ingestemd met een procesaanpak van het vluchtelingenvraagstuk in de gemeente Bergen op Zoom. Nederland kent al geruime tijd een verhoogde instroom van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij er behoefte aan heeft dat er beleid wordt vastgelegd over de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom bijdraagt aan het vluchtelingenvraagstuk en dat hierover inwoners en maatschappelijke organisaties wil consulteren.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks en burgemeester Frank Petter 

Vaststellen Reglement draagvlakmeting

Het college heeft het ‘Reglement Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones gemeente Bergen op Zoom’ vastgesteld. Uit artikel 4 van de Wet biz volgt dat de verordening pas in werking treedt als gebleken is dat er voldoende steun is voor het instellen van een BI-zone onder de bijdrageplichtigen. Die steun dient te blijken uit een met formele waarborgen omklede draagvlakmeting. Als uit de draagvlakmeting blijkt dat het instellen van een BI-zone voldoende steun heeft onder de bijdrageplichtingen, treedt de verordening in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Besluit op bezwaarschrift

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen de fictieve weigering om een besluit te nemen ten aanzien van Markiezaat Container Terminal BV, niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaar van bezwaarmaker is niet-ontvankelijk verklaard omdat bezwaarmaker de gemeente in gebreke had moeten stellen en een beroepschrift had moeten indienen bij de rechtbank.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Fietsparkeren omgeving Grote Markt en Beursplein

Het college heeft besloten om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het fietsparkeerprobleem bij de Grote Markt en het Beursplein aan te pakken door een nieuwe bewaakte inpandige fietsenstalling in de directe omgeving te realiseren. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de meest geschikte locatie, naar de financiële consequenties en naar een breder fietsparkeerbeleid.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Bezwaarschriften Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Het college van burgemeester en wethouders heeft bezwaarschriften m.b.t. situaties waarin de indicatie voor huishoudelijke ondersteuning tussen 1 januari en 15 juni 2015 is verlopen, ofwel situaties waarin een doorlopende indicatie is beëindigd, ongegrond verklaard.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Verzoek tot betaling frictiekosten

De Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) heeft het college van B&W verzocht om frictiekosten te gaan vergoeden voor de kosten in verband met het personeel van SVW dat na 1 januari 2017 niet meer werkzaam kan zijn bij SVW. De gemeente hoeft deze kosten niet te betalen, omdat de gemeente geen verantwoordelijkheid heeft voor het personeel van SVW. Bovendien heeft de gemeente tijdig, namelijk eind 2014, aangegeven dat de subsidierelatie met SVW beëindigd zal worden in 2017.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Huisvesting Stichting Welzijn Zuidwesthoek

De maatschappelijke begeleiding van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) vindt per 1 januari plaats vanuit het pand aan de Burgemeester van Hasseltstraat 68. De Stichting Welzijn Zuidwesthoek verzorgt deze begeleiding.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Uitgelicht

Zoeken