Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 februari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Handhavend optreden i.v.m. illegaal gebouwde appartementen

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de eigenaar van twee illegaal gebouwde appartementen in de Roskamstraat. Een omgevingsvergunning was eerder geweigerd wegens strijd met de redelijke eisen van welstand. De eigenaar wordt een last onder dwangsom opgelegd van € 2500,- per week met een maximum van € 10.000,- indien hij de illegale bewoning van de twee appartementen niet binnen 12 weken stopt. Tevens wordt een dwangsom opgelegd van € 2500,- per week met een maximum van € 20.000,- indien hij de twee illegale appartementen niet binnen 12 weken ontmantelt en ontmanteld houdt.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Onderhandelaarsakkoord CAO sociale werkvoorziening 2015-2018

Het college heeft ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord m.b.t. de CAO sociale werkvoorziening 2015-2018.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Intrekken collegebesluit borgstelling LTC Smash

Op verzoek van LTC Smash wordt het besluit van 15 december 2015 ingetrokken om samen met de Stichting Waarborgfonds Sport garant te staan, ieder voor de helft, voor een lening die LTC Smash zou aangaan voor de verbouwing van haar clubhuis. Omdat is gebleken dat de verbouwing duurder uit zal gaan pakken heeft LTC Smash besloten om alternatieven te gaan onderzoeken waarvoor geen tot weinig krediet nodig zal zijn.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Verhuur Parallelweg 68

Het college heeft besloten om het bedrijvencomplex aan de Parallelweg 68 voor de komende drie jaar te verhuren aan de Stichting Samen Werken.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Ontwerp-begroting gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking

Het college van B&W heeft de ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West Brabant West ter behandeling naar de gemeenteraad gestuurd, zodat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om een zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Grondexploitatie (GREX) Stationsgebied

Het college stelt de gemeenteraad voor een grondexploitatie (GREX) vast te stellen voor het Stationsgebied. Daarmee kan de ontwikkeling van het Stationsgebied starten, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en in verkoop gebracht en zullen percelen kunnen worden geleverd aan de Rabobank en de Nationale Politie. Tevens wordt met dit raadsvoorstel instemming gevraagd met de aankoop (direct en op termijn) van achterblijvende percelen van de Nationale Politie aan de Rooseveltlaan en de Jacob Obrechtlaan.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Verweerschrift biovergistingsinstallatie biomoer

Burgemeester en wethouders hebben een verweerschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend tegen de hoger beroepschriften van derden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Afvalstoffenbeleidsplan

Het college van B&W heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor het Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 en biedt dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Informatiebrief Streekorganisatie

Het college heeft kennis genomen van diverse documenten van de Streekorganisatie Brabantse Wal en biedt deze documenten aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bergs Licht’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergs Licht’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan bevat kaders voor een woningbouwontwikkeling op het voormalig PNEM-terrein aan de Van Konijnenburgweg. Het ontwerp wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is het voor een ieder mogelijk om een zienswijze op het plan in te dienen. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor deze locatie.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Subsidieaanvraag 2016 Stichting Regionaal podium voor Popcultuur

Het college heeft besloten een bedrag van € 226.442,- aan subsidie toe te kennen aan de Stichting Regionaal podium voor Popcultuur. Dat bedrag was ook opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Deelname aan Leefbaarheidsonderzoek Lemon

De gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht, Steenbergen en de woningstichtingen Stadlander, Woensdrecht en Woonkwartier voeren gezamenlijk het leefbaarheidsonderzoek Lemon (Leefbaarheidsmonitor) uit. Bij het Leefbaarheidsonderzoek worden inwoners gevraagd hun mening te geven over de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk en kern. Door deze samenwerking worden inwoners minder belast met enquêtes en beschikken gemeenten en woningstichtingen over dezelfde onderzoeksgegevens. De onderzoeksgegevens worden ook gebruikt bij het maken van subregionale prestatieafspraken tussen gemeenten, woningstichtingen en huurdersverenigingen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beslissing op WOB-verzoek

Het college heeft besloten om de opgevraagde stukken betreffende rapportages van de Monumentenwacht over de onderhoudsstatus van het Markiezenhof vanaf 2005 tot heden openbaar te maken en deze voor de verzoeker in de Heerenkamer ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Raadsvoorstel wijziging Reclamebelasting 2016

Het college gaat de raad voorstellen om de ‘eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2016’ vast te stellen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Inrichten digitaal buurtloket

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de afhandeling van de motie Inrichten digitaal buurtloket. In de brief wordt aangegeven dat sinds kort het digitaal bewonersplatform www.doemeebergenopzoom.nl in de lucht is. Via het emailladres doemee@bergenopzoom.nl kunnen inwoners om advies vragen. De gemeente kan dan vervolgens vragen effectief beantwoorden en initiatieven waar nodig ondersteunen/faciliteren.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieverlening 2016 Stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat

Het college heeft ingestemd met het verlenen van een subsidie aan de Stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat voor 2016. Het gaat om een bedrag van € 1.089.142,02. Dat betekent voor de bibliotheek onder meer dat er een vermindering van € 100.000,- zal zijn op de reguliere exploitatiesubsidie, dat daarop een bedrag van € 35.380,58 in mindering wordt gebracht vanwege een vermindering vanuit de Algemene Uitkering als gevolg van de nieuwe Bibliotheekwet en dat tevens een bedrag van € 37.260,- zal worden ingehouden op de exploitatiesubsidie die verstrekt wordt vanuit een ander potje (Onderwijsachterstandenbeleid).
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken