Sluiten

Openbare Besluitenlijst 5 januari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Overgangsbeleid onderwijsachterstand 2016

Het college van B&W heeft de nota overgangsbeleid onderwijsachterstandenbeleid 2016 vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie voorstellen mogen indienen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Vanuit het budget voor onderwijsachterstandenbeleid stelt B&W een eenmalige subsidie beschikbaar aan de Lowys Porquinstichting, School Oost, LPS KOM, Stichting Kinderopvang Mamaloe, KDV Newkids, Stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat en Stichting SOM voor een totaalbedrag van €220.953. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieverlening Parkmanagement 2016

Ondernemersvereniging Oude Molen, Bedrijvenvereniging Theodorushaven/Noordland/De Poort en Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren/Meilust ontvangen voor het jaar 2016 een totaalbedrag van €50.000 subsidie in de vorm van cofinanciering voor de uitvoering van projecten op de bedrijventerreinen. De subsidie is bedoeld om de bedrijventerreinen in de gemeente aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven en op die manier een motor te laten zijn voor duurzame, economische voorspoed, op het gebied van werk, toeleveringen en bestedingen in Bergen op Zoom en de regio.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Hogere geluidswaarde

Het college heeft met toepassing van artikel 4:2 APV voor 2016 de collectieve dagen voor de hele gemeente en per kern aangewezen waarop inrichtingen, die vallen onder het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ mogen afwijken van de geldende geluidsnormen. Het gaat hier onder meer om momenten tijdens de Vastenavend, Koningsdag en de Krabbenfoor.  
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen

Last onder bestuursdwang

Aan de eigenaar van het gebouwencomplex Kastanjelaan 65 en Eikstraat 21 en 23 is een last onder bestuursdwang verzonden waarin het college sommeert om twee appartementen en een supermarkt af te sluiten omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Deze kunnen weer worden vrijgegeven als de eigenaar voldoende heeft aangetoond dat wordt voldaan aan de geldende regelgeving en dat de situatie veilig is.  
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Voortgang woonwagenbeleid

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de voortgang van het woonwagenbeleid, dat  de raad in april heeft vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter 

Beeldvormende bijeenkomst Binnenschelde

Het college verzoekt het presidium om een beeldvormende bijeenkomst voor gemeenteraad en jeugdraad over de Binnenschelde: de waterkwaliteit en ‘Boulevard in beweging’.
Deze bijeenkomst is inmiddels gepland op 14 januari.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen 

Wijziging bestemming Kijkuit Lepelstraat

B&W zijn in principe bereid medewerking te verlenen aan het wijzigingen van de vorm van een agrarisch bedrijf aan de Kijkuit in Lepelstraat. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het nodig de agrarische bedrijfswoning te herbouwen.  
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Oprichting coöperatie Energiek Brabantse Wal

Het college informeert de gemeenteraad per brief over het particuliere initiatief om de coöperatie Energiek Brabantse Wal op te richten. Deze coöperatie heeft als doel het komende jaar 150 woningen in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen duurzamer te maken en de bewustwording onder inwoners van beide gemeenten op het gebied van duurzaamheid te vergroten. De gemeente heeft bij de oprichting een faciliterende rol gespeeld door subsidie bij de Regio West-Brabant te regelen. 
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Protocol huwelijksjubilea

Het college van B en W heeft een gewijzigd protocol voor huwelijksjubilea vastgesteld. Dit houdt in dat 50-jarige bruidsparen een felicitatiebrief krijgen, 60-jarige bruidsparen een felicitatiebrief, bloemen en een uitnodiging voor een jaarlijkse feestmiddag. Echtparen die 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn krijgen de burgemeester op bezoek en een bos bloemen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Tijdelijke huurovereenkomstgronden Noordland

B&W gaan een tijdelijke huurovereenkomst aan met Mepavex Logistics B.V. voor gronden op industrieterrein Noordland.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Beeldvormende bijeenkomst prestatieafspraken woningcorporaties

Het college heeft ingestemd met de presentatie voor de beeldvormende bijeenkomst met de raad op 7 januari j.l. over de nieuwe subregionale prestatieafspraken woningcorporaties en verzoekt de gemeenteraad input te leveren.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken