Sluiten

Openbare Besluitenlijst 29 maart 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Haalbaarheidsonderzoek procesoptimalisatie bibliotheek en Cultuurbedrijf 
Het college heeft opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek voor procesoptimalisatie van stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat en het Cultuurbedrijf. Aanleiding hiervoor is een motie die de gemeenteraad eind vorig jaar aannam over de bibliotheek in Halsteren. De toekomstvisie van  bibliotheek Het Markiezaat vertoont overeenkomsten met die van het Cultuurbedrijf om inwoners te bereiken en te ondersteunen. Beide partijen zijn bereid om de mogelijkheden te verkennen voor een optimalisatieslag.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Evaluatie uitvoeringsteam sociaal beheer
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie Uitvoeringsteam sociaal beheer. De evaluatie gaat in op wat de pilot, die van 2013 tot 2016 liep, heeft opgeleverd, hoe de samenwerking is verlopen en welke projecten er zijn uitgevoerd. Het rapport wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning   
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het onderschrijven van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Deze code is opgesteld door vertegenwoordigers van gemeenten, aanbieders en werknemers. Door het onderschrijven van de code geven partijen aan professioneel en verantwoord invulling te geven aan de veranderingen in het sociaal domein. De code geeft een kader, handvatten en uitgangspunten om ondersteuning in de thuissituatie op een goede manier te organiseren.   
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Schakelklassen
De basisscholen Algemene School Oost, Anton van Duinkerken, De Grebbe, Het Kompas, Het Palet en Octopus ontvangen voor het jaar 2016 een eenmalige subsidie van totaal €151.000 voor de continuering van hun schakelklassen. De middelen zijn afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk.
Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. Ouders van deze leerlingen hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over het functioneren van de schakelklassen op deze scholen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie Halt 2015 en 2016
Stichting Halt regio Zeeland/West-Brabant krijgt voor 2015 en 2016 een jaarlijkse subsidie van €10.106 voor het geven van voorlichting over de gevolgen van (strafbaar) gedrag aan leerlingen in groep zeven en acht van het basisonderwijs. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

KPI archief 2013-2015
Het college brengt verslag uit aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten over de activiteiten in het kader van de Archiefwet. Deze worden getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI). 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitbreiding formatie jeugdprofessionals
Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Om te kunnen voldoen aan de vraag heeft het college van B&W ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de formatie Jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin met 2 fte tot het einde van dit jaar. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Vaststellen straatnaam ’s Heerenhoefweg
Voor een nieuwe weg, die loopt vanaf de Steenbergseweg parallel aan de A4 tot aan de gemeentegrens met Steenbergen, is de naam ’s Heerenhoefweg vastgesteld. Uit historisch onderzoek blijkt dat dit gebied in de 17e eeuw toebehoorde aan een grote boerderij waarbij het totale grondgebied ‘s Heerenhoef werd genoemd. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Subsidie 2016 MEE West-Brabant
Het college heeft ingestemd met de aangepaste subsidieafspraken Voor MEE West-Brabant 2016.  
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beslissing op bezwaar
Het college heeft een bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar was gericht tegen het weigeren van verzoeken om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beslissing op bezwaar
Het college heeft een bezwaarschrift tegen een bestuurlijke boete, die is opgelegd wegens het doen van een onjuiste opgave bij het bevolkingsregister, ongegrond verklaard conform het advies van de bezwaarschriftencommissie. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Afhandeling Wob-verzoek
Het college heeft besloten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verstrekken. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

 

Uitgelicht

Zoeken