Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 januari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Het college kennis genomen van het ‘inzetprotocol gemeentelijke handelingen’ bij waterberging Volkerak-Zoommeer. Hiermee is inzichtelijk wat bij de waterberging precies van de gemeente wordt verwacht en wie hiervoor verantwoordelijk is, zodat deze benaderd kan worden door waterschap en Rijkswaterstaat. Voor de samenwerking ondertekenen betrokkenen een intentieovereenkomst. Wethouder Patrick van der Velden heeft deze overeenkomst op 28 januari 2016 ondertekend, in aanwezigheid van minister Schulz.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Intrekken ‘regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Het college heeft besloten de regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom, versie 1 juli 2015, in te trekken. In december vorig jaar is namelijk al een nieuwe regeling vastgesteld. De oude regeling moest nog wel formeel worden ingetrokken.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Handhavend optreden tegen de eigenaar van een café aan de Grote Markt

Het college heeft een eigenaar van een café aan de Grote Markt twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens diverse overtredingen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Door de gemeente zijn diverse klachten ontvangen van bewoners van de binnenstad die hebben geklaagd over geluidsoverlast van het café. Metingen van de Omgevingsdienst hebben uitgewezen dat de toegestane geluidsnormen zijn overschreden. Ook is uit een administratieve controle gebleken dat de eigenaar nog niet de verplichte melding op grond van het Activiteitenbesluit had ingediend. De eerste last onder dwangsom bedraagt € 2000,- per overtreding. De andere last onder dwangsom (voor het niet doen van een melding) bedraagt € 1000,- per week.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Aanpassing van arbeidsvoorwaardenregeling

 Het college heeft ingestemd met de aanpassing van hoofdstuk 3 (salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bergen op Zoom. Die regeling is aangepast naar aanleiding van landelijke wijzigingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Spoedaanvraag huisvestingsvoorziening school Auris Montaal

Het college kent een spoedaanvraag en de daaraan verbonden bekostiging toe aan de speciale school Auris Montaal aan de Populierlaan in Bergen op Zoom voor onderwijsleerpakketten en meubilair voor 3 extra groepen leerlingen. De school is in 2014-2015 gestart met 6 groepen, maar is snel gegroeid. Uit de formele teldatum van 1 oktober 2015 blijkt dat de 3 extra groepen zijn ingeschreven op de school.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens 

Jeugdzorg: Regionale werkbegroting 2016

Bergen op Zoom heeft met 8 omliggende gemeenten in West-Brabant een samenwerking op het gebied van jeugdzorg. De 9 samenwerkende gemeenten hebben op basis van de mei- en septembercirculaire van het Rijk, de daarop gebaseerde kortingen en de afspraken met de jeugdzorgaanbieders een werkbegroting voor het jaar 2016 opgesteld. Het college van B&W heeft ingestemd met deze werkbegroting en met het advies voor solidariteit 2016. Daarnaast heeft het college ingestemd met het advies om de overproductie in het jaar 2015 van de partners van het Regionaal Transitie Arrangement te verdelen over de gemeenten op basis van het aantal jeugdigen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Ongegrondverklaring bezwaarschrift

Het college heeft de bezwaarschriften van een eigenaar van een pand aan de Antwerpsestraat ongegrond verklaard. Tegen de eigenaar van het pand was een last onder dwangsom opgelegd vanwege de illegale verbouw en bewoning van een bijgebouw in zijn tuin. Dit na een klacht van een buurtbewoner over overlast vanwege illegale bewoning. Wonen in het bijgebouw is niet toegestaan.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Verbeterplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Brabantse Wal

Het college heeft ingestemd met het verbeterplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht Brabantse Wal gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom komen tot een praktische vorm van samenwerking op het gebied van VTH-taken.
Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter 

Uitvoeringsagenda regio West-Brabant (RWB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de door het Managementteam aangegeven pioritering en aangedragen ambtelijke capaciteit voor de uitvoeringsagenda van de regio West-Brabant. Tevens zal vanuit het college het onderwerp ‘Veiligheid/ Sociaal Domein’ in relatie tot het thema Leefbaarheid worden ingebracht.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Meervoudige subsidieaanvragen Onderwijs Achterstanden Beleid

Het college heeft besloten voor het jaar 2016 diverse subsidies in het maatschappelijk domein te verstrekken aan Voor- en Vroegschoolse Educatie en de extra administratieve lasten door de harmonisatie van de Peuteropvang voor de volgende organisaties:

  • Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom € 1.300.908,-;
  • Zo Kinderopvang € 31.051,-; 
  • Mamaloe Kinderopvang € 206.766,40; 
  • LPS/KOM € 22.731,-; 
  • Thuiszorg West-Brabant € 25.460,-.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten een bezwaarschrift, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, ontvankelijk en gegrond te verklaren. Een inwoner van Bergen op Zoom had bezwaar gemaakt tegen de afwijzing op de aanvraag voor leerlingenvervoer naar een school in België. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Openbaarmaking dossier Beeklaan 14

Het college heeft besloten het dossier Beeklaan 14, Samarbete, openbaar ter inzage te leggen gelet op de diverse Wob-verzoeken.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken