Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 februari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Pilot reguleren mengvormen winkel/horeca

De gemeente Bergen op Zoom doet mee aan een pilot van de VNG ‘Reguleren van mengvormen winkel/horeca’. Deze pilot houdt in dat de gemeente tijdelijk, voor de duur van een jaar, niet handhaaft op 4 artikelen van de Drank- en Horecawet:

  • het verbod op schenken van alcohol in een winkel
  • het verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank
  • het verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting
  • het verbod op verkoop van alcohol in winkels

Aanleiding voor de pilot is dat gemeenten sinds januari 2013 verantwoordelijk zijn voor het toezicht op naleving van de Drank en Horecawet. Tijdens controles constateren gemeenten steeds vaker dat combinaties van activiteiten niet zijn toegestaan, terwijl hieraan wel behoefte is bij ondernemers en consumenten. Denk bijvoorbeeld aan een slijterij die een proeverij wil houden, of een chocolaterie of koffiezaak die een likeurtje bij de koffie wil schenken.
Bovendien past deze pilot bij de ambitie van college en raad om regelgeving te vereenvoudigen om nieuwe initiatieven van ondernemers te stimuleren en past ook binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld voor een duurzame vitalisering van de binnenstad. Ondernemers die aan de proef willen deelnemen, kunnen zich melden bij de gemeente. Zowel ondernemersvereniging Sterck als Koninklijke Horeca Nederland hebben aangegeven positief te staan tegenover de pilot.
De pilot start 1 maart. De uitkomsten van de pilot worden meegenomen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Naar verwachting worden de resultaten medio 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden 

Plan Hof van Asselbergs

Voor de ontwikkeling van het plan Hof van Asselbergs aan de Zuid-Oostsingel stelt het college het 11e wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad vast en start gelijktijdig de procedure in het kader van de Wet geluidhinder. B&W hebben in 2011 ingestemd met planologische medewerking aan dit plan. Initiatiefnemer Stadlander wil het terrein herontwikkelen en gaat uit van sloop van de bestaande sport- en bedrijfsgebouwen en de bouw van 79 woningen op het voormalige Veolia-terrein. Aan de kant van de Zuid-Oostsingel komen appartementen boven een parkeervoorziening. Aan de binnenzijde is een hof gepland met grondgebonden woningen. Het karakteristiek pand Zuid-Oostsingel 3 wordt in het plan opgenomen, net als twee beeldbepalende bomen. Het college informeert de raad per brief over dit plan.  
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Overeenkomst Thuiszorg Service Nederland (TSN)

Thuiszorg Service Nederland heeft een overeenkomst met de gemeente Bergen op Zoom voor de uitvoering van huishoudelijke ondersteuning. Eind 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. Het college van B&W heeft besloten deze overeenkomst te beëindigen na bevestiging van het faillissement door de bewindvoerder. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de cliënten van TSN onder te brengen bij andere aanbieders van huishoudelijke zorg waarmee de gemeente al contracten heeft. De gemeente streeft hierbij naar maximaal behoud van de werkgelegenheid voor de  werknemers van TSN. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Het college stemt niet in met het huidige aanbod van Buurtzorg, maar blijft wel met deze partij in gesprek. 
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen     

Principeverzoek Rouwcentrum  

Het college werkt in principe mee aan een verzoek om aan de Dorpsstraat in Halsteren een rouwcentrum te vestigen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Bijdrage Veilig Thuis 2016

Burgemeester en wethouders stellen de bijdrage aan Veilig Thuis in 2016 vast op €365.476. Veilig Thuis is een advies- en meldpunt waar zowel inwoners als professionals terechtkunnen bij (vermoedens van) huiselijk geweld.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Verkoop gronden Marconilaan-Noord

Het college heeft besloten grond aan de Marconilaan-Noord te verkopen, zodat het naastgelegen bedrijf hier parkeerplaatsen kan aanleggen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden

Monitor Grote Projecten

B en W hebben de monitor grote projecten over het tweede kwartaal van 2015 vastgesteld en aangeboden aan de auditcommissie van de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken