Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 maart 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Bestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom gewijzigd vast te stellen. Het betreft de herontwikkeling van de voormalige camping Heidepol aan de Zoomvlietweg met een gevarieerd aanbod van kampeervoorzieningen, zoals trekkers- en camperplaatsen, duurzame chalets en onderscheidende recreatiewoningen. Het college vindt deze ontwikkeling vanuit toeristisch-recreatief oogpunt gewenst en passend in Landschappen van Allure. 
Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn veertien zienswijzen ingediend. Deze hebben betrekking op onder meer eventuele (verkeers)overlast, permanente bewoning, de mogelijkheid voor vestiging van een hotel en aantasting van het woongenot. De zienswijzen zijn beoordeeld en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het plan. Zo is de mogelijkheid voor een hotelaccommodatie geschrapt en is de verkeerskundige opzet aangepast. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen. In deze nota staat wat de gemeente verstaat onder meedenken en meedoen voor inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Verder wordt aangegeven wat de gemeente doet om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente Bergen op Zoom kan meedoen, zowel op het gebied van meedenken over beleid als meedoen in de samenleving.    
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Erfgoedprijs Bergen op Zoom

Het college heeft besloten een jaarlijkse Erfgoedprijs Bergen op Zoom voor de periode 2015-2020 in het leven te roepen. Het doel van deze prijs is om het erfgoed van de gemeente onder de aandacht te brengen en eigenaren en initiatiefnemers te stimuleren op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan. Zij kunnen deze titel en een geldbedrag van €500 winnen.
In 2014 won de gemeente Bergen op Zoom de BNG Erfgoedprijs. Hieraan was een bedrag van €25.000 verbonden. Voorwaarde was dat deze middelen worden ingezet voor projecten op het gebied van erfgoed. Het instellen van een lokale erfgoedprijs is een van die projecten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Jaarafsluiting grondbedrijf 2015

Het college biedt de gemeenteraad ter vaststelling aan: de herziening van de grondexploitaties, het verslag bouwexploitaties 2015 inclusief de herziening meerjarenprogramma grondbedrijf, de bestuurlijke voortgangsrapportages van ScheldeVesting en de Markiezaten en de votering van de jaarkredieten 2016.  
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Wouwseweg 9-11

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Reparatieplan Wouwseweg 9-11 gewijzigd vast te stellen. Tegen het ontwerpplan zijn twee zienswijzen ingediend. Een zienswijze is ingetrokken. Het bestemmingsplan wordt met de behandeling van de zienswijze voor gewijzigde vaststelling aangeboden aan de raad.   
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Markiezaten

B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan De Markiezaten met inachtneming van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van enkele zienswijzen is het plan op onderdelen aangepast. 
Er zijn ook enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Markiezaten-Borgvliet

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Markiezaten-Borgvliet, met inachtneming van de ingediende zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, gewijzigd vast te stellen. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Herstructurering Theodorushaven

B&W stellen de gemeenteraad voor geld beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden aan de Theodorushaven. De Burgemeester Peterssluis en een aantal oevers en steigers worden aangepakt voor een bedrag van €5.436.000. Als de raad hiermee instemt, worden de werkzaamheden in 2016 en 2017 worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder  Ad Coppens 

Krediet voor huisvesting archief in koetshuis

Het college vraagt in een voorstel de gemeenteraad een krediet van €360.000 beschikbaar te stellen voor de huisvesting van het Regionaal Archief. Met ingang van 1 juli 2016 start de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief, een samenwerking van negen West-Brabantse gemeenten. Als locatie is voor Bergen op Zoom gekozen.
De leeszaal en back-office van het regionaal archief worden ondergebracht in het koetshuis, waarmee de eerdere archieffunctie van dit pand in ere wordt hersteld. Om het koetshuis hiervoor geschikt te maken, is een verbouwing nodig. Met de archieffunctie krijgt het leegstaande pand weer een invulling, wat positief bijdraagt aan de uitstraling van Het Markiezenhof. De archiefstukken van de negen West-Brabantse gemeenten worden ondergebracht in het ondergrondse archiefdepot aan het Wilhelminaveld.      
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Ondertekening Green Deal

B&W stemt in met de ondertekening van de Green Deal. Door het ondertekenen van deze Green Deal wil de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De overeenkomst kan de gemeente Bergen op Zoom onder meer helpen bij het onder meer ontwikkelen van circulair/biobased beheer van de openbare ruimte.  
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Omgevingsvergunning (medisch) pedicuresalon Esdoornstraat

Het college van B en W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van een (medische) pedicuresalon aan de Esdoornstraat. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Beslissing op bezwaar

Het college heeft een bezwaarschrift, gericht tegen het opleggen van een last onder dwangsom wegens het illegaal gebruiken van een pand aan de Scharstraat, ongegrond verklaard.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Subsidies Novadic Kentron

De subsidies aan Novadic Kentron voor 2014 zijn als volgt vastgesteld: Maatschappelijke Opvang: €1.343.410, Verslavingszorg: €600.568, Collectieve Preventie €31.553.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Onderhandelaarsakkoord CAO gemeenten 2016-2017

Het college van B&W heeft ingestemd met het landelijk onderhandelaarsakkoord over de CAO gemeentepersoneel 2016-2017.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitvoeringsnota jeugd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft een inventarisatie met activiteiten op het gebied van jeugd, waar de gemeente bij betrokken is, aangeboden aan de transformatieregisseur. Op deze manier kan de verzamelde informatie benut worden voor de scriptaanpak.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

 

Uitgelicht

Zoeken