Sluiten

Openbare besluitenlijst 20 september 2016

Roks, M. (Marloes)

Biomoer/uitspraak Raad van State

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over de biovergistingsinstallatie Biomoer. Met de uitspraak wordt bevestigd dat de omgevingsvergunning voor Biomoer wordt vernietigd. Gedeputeerde Staten dienen hierover een nieuw besluit te nemen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Herontwikkeling voormalig ABG-gebouw aan de Van Dedemstraat

Het college wil in principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het verzoek voor het realiseren van 10 appartementen in het voormalig ABG-gebouw aan de Van Dedemstraat.

Er is een verzoek ontvangen voor de herontwikkeling van dit pand tot appartementen. Het college is van mening dat dit initiatief zorgt voor een goede invulling van het pand waarmee leegstand van en potentiële verpaupering van een markant en monumentaal gebouw wordt voorkomen. Het initiatief past binnen het gemeentelijk woonbeleid, er wordt voorzien in de parkeerbehoefte en de monumentale waarden van het pand worden gerespecteerd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Onderhoud zwembaden

Het college informeert de gemeenteraad over de onderhoudsopgave die er bestaat aan de beide zwembaden in Bergen op Zoom. In de brief wordt aangegeven welke maatregelen de afgelopen jaren al genomen zijn om de exploitatie van de zwembaden te verbeteren. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering, de samenwerking met diverse partijen en het uitvoeren van werkzaamheden om de zwembaden veilig te houden.

Er worden verschillende scenario’s geschetst voor de toekomst van de beide baden. Het college kiest voor het scenario waarbij zowel De Schelp als De Melanen open gehouden kunnen worden voor de komende 20 jaar. Dat zal betekenen dat er voor grootonderhoud jaarlijks een bedrag van     € 276.299,- nodig is.  B en W opteren voor het meenemen van de financiële gevolgen bij de Begroting voor 2018. Het onderhoud voor 2016 en 2017 zal worden bekostigd uit de onderhoudsvoorziening die de BV overdraagt aan de gemeente.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Ontwikkeling Statie fase 2

Er is een verzoek binnen gekomen om aan de Statie, nabij de spoorwegovergang Bredasestraat-Wouwsestraatweg een appartementencomplex (Statie fase 2) te realiseren ten behoeve van jongeren met een lichte autistische stoornis.

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning Statie fase 2 wordt, na ontvangst van de ondertekende omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Plaatsing antenne op Stadskantoor

Het college heeft ingestemd met de plaatsing van een antenne van Vodafone op het dak van het Stadskantoor, waardoor de dekking voor mobiele apparatuur gewaarborgd is.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek tegemoetkoming planschade Hof van der Paltz

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek tot tegemoetkoming van de eigenaren van een perceel aan de Hof van der Paltz, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Koopovereenkomst verkoop bouwkavel gelegen aan Saillant (Kijk in de Pot/Scheldevesting)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een koopovereenkomst te sluiten met Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV voor een bouwkavel aan de Saillant in plangebied ScheldeVesting ten behoeve van de bouw van 25 luxe appartementen. De raad krijgt hierover een brief toegestuurd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Herontwikkeling Poelekes Halsteren

De gemeente verleent medewerking aan het voornemen van Maas-Jacobs Vastgoed BV om 12 grondgebonden woningen aan de Poelekes in Halsteren te realiseren. Voor deze ontwikkeling sluiten de gemeente en Maas-jacobs Vastgoed BV een anterieure koopovereenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst zal de planologische procedure worden opgestart.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

 

Uitgelicht

Zoeken