Sluiten

Openbare Besluitenlijst 5 juli 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Woningbouwmatrix 2015-2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de geactualiseerde woningbouwmatrix 2015-2016 en het toezenden aan de provincie Noord-Brabant. De woningbouwmatrix geeft inzicht in de gereedgekomen woningen in 2015, de nog geplande woningbouw en fasering. De matrix laat zien dat er in 2015 58 woningen zijn gerealiseerd. Dat is nog altijd minder dan de geprognosticeerde woningbouwbehoefte van 150 tot 200 woningen per jaar. De woningmarkt trekt echter aan en er komen weer meer initiatieven binnen. Voor 2016 is de verwachting dan ook dat het aantal gereedgekomen woningen meer in de lijn van de woningbehoefte komt te liggen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Transformatie jeugdzorg: Contracten jeugdzorg Plus

Voor de jaren 2016 t/m 2018 zijn er op het niveau van landseel Zuid (de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant) contracten gesloten met vijf aanbieders voor Jeugdzorg Plus. Aan deze contracten, waarin onder andere het tarief opgenomen is, is een transformatieplan gekoppeld waarin beschreven staat hoe deze vijf instellingen een capaciteitsafbouw van dertig procent in drie jaar gaan realiseren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Besluit tot 1e wijziging van de Beleidsregels reïntegratie Participatiewet

In het kader van de Participatiewet heeft de gemeenteraad de Re-integratieverordening Participatiewet vastgesteld. Onderdelen van deze verordening zijn uitgewerkt in de Beleidsregels re-Integratie Participatiewet, die door het college zijn vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2016 is een landelijke no-riskpolis ingevoerd voor personen die tot de doelgroepbehoren. Bovendien is in de praktijk gebleken dat de beleidsregels op enkele onderdelen verduidelijkt zouden moeten worden. Als gevolg hiervan is aanpassing van de Beleidsregels re-integratie Particiaptiewet noodzakelijk. Met dit besluit wordt hierin voorzien.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Regelingen voor minima

Het college heeft besloten een aantal regelingen voor minima vast te stellen en ook een aantal regelingen in te trekken. Zo is de Regeling sociaal-culturele bijdrage voor 2016 vastgesteld. Dat geldt ook voor de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2016. Diezelfde regelingen over 2015 zijn door het college ingetrokken. De nieuwe regelingen gaan per 1 augustus 2016 in.
Uit de Minima-effectrapportage van het Nibud, dat deel uitmaakt van het eindrapport Armoedebeleid van de gemeente Bergen op Zoom, is vorig jaar gebleken, dat door de combinatie van regelingen op rijksniveau, gezinnen met oudere kinderen met grote tekorten te maken hebben en dan vooral bij gezinnen met een inkomen op 120% van het sociaal minimum.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Lift wijkcentrum ’t Fort

Het college heeft besloten een lift aan te laten brengen in het multifunctionele maatschappelijke centrum aan de Bernadettestraat 4. Wijkcentrum ’t Fort is een openbaar gebouw dat voor eenieder toegankelijk moet zijn. Bovendien verwacht het college dat met het aanbrengen van de lift  de verhuurbaarheid van de bovenverdieping van het wijkcentrum groter zal zijn.  
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer en Ad Coppens 

Subsidie aan LPS-KOM voor administratieve ondersteuning peuteropvang

Aan LPS-KOM is een subsidie verleend van € 21.210,- ten behoeve van de extra administratieve kosten die zij moeten maken in eht kader van de harmonisatie van de peuteropvang. Deze subsidie wordt bekostigd vanuit het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Jaarstukken 2015

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor de Jaarrekening 2015 en heeft deze aan de gemeenteraad gezonden. Inmiddels is de Jaarrekening in de raadsvergadering van 7 juli vastgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Samenwerking Bedrijfsvoering Brabantse Wal

Het college heeft besloten het voorgenomen besluit van 21 april 2015 tot het oprichten van een bedrijfsvoeringsafdeling ‘Brabantse Wal’ in de vorm van een bedrijfsorganisatie (WGR) op basis van het bedrijfsplan bedrijfsafdeling ‘Brabantse Wal’ in te trekken. Hiermee is door de drie afzonderlijke colleges besloten de oprichting van een dergelijke Gemeenschappelijke Regeling niet aan de gemeenteraden voor te leggen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

 

 

Uitgelicht

Zoeken