Sluiten

Openbare Besluitenlijst 27 september 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Overeenkomst m.b.t. Burgemeester Peterssluis

Het college heeft een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat over het onderhoud van de opnieuw in gebruik genomen binnendeuren van de Burgemeester Peterssluis. Het onderhoud van de nieuw in gebruik genomen sluisdeuren ligt nu bij de gemeente en zal steeds worden meegenomen in het reguliere onderhoud.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Doorontwikkeling VVV Brabantse Wal

Het college heeft ingestemd met de weg van doorontwikkeling van VVV de Brabantse Wal waarbij inspireren van de bezoeker centraal staat. De juiste implementatie wordt nader verkend en zal later worden gecommuniceerd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Herziening meerjarenprogramma grondbedrijf 2017-2026

Het college biedt het meerjarenprogramma grondbedrijf 2017-2026 aan de gemeenteraad aan. Dit meerjarenprogramma geeft inzicht in de lange termijnontwikkelingen van het grondbedrijf en het daarbij behorende risicoprofiel op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitaties.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Het college stelt de gemeenteraad voor om de begroting voor 2017 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2018-2020. Het college wordt voorts gemachtigd om in 2017 maximaal 19 miljoen euro kort geld (looptijd korten dan 1 jaar) en maximaal 25 miljoen lang geld (met een looptijd langer dan 1 jaar) aan te trekken. De raad heeft de stukken met een begeleidende brief toegezonden gekregen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Vaststelling subsidie peuterspeelzaalwerk 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie aan de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) voor het jaar 2015 vastgesteld op € 1.723.801,- voor het uitvoeren van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en € 195.294,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk. Om alle peuters gelijke kansen te bieden, wordt er op alle zalen van SPB gewerkt met een VVE programma. Hiermee wordt spelenderwijs aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden (denk-, motorische-, creatieve-, persoonlijke- en de sociaalemotionele ontwikkeling). Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Eenmalig subsidie aan Wijzijn Traversegroep

Het college heeft besloten om vanuit haar taak als centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang een eenmalige subsidie van € 64.353,- te verlenen aan Wijzijn Traverse Groep voor het oplossen van knelpunten in de Maatschappelijke Opvang. Het gaat hier onder andere om achterstallig onderhoud.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Eenmalige subsidie openstelling maatschappelijke opvang

Het college heeft besloten bij te dragen aan het verbeteren van de dagopenstelling van de maatschappelijke opvang. Hierdoor kunnen daklozen die aan hun herstel willen werken alle dagen van de week ergens terecht en zijn zij niet aangewezen op de straat. Dit draagt bij aan het duurzaam herstel en participatie van cliënten. Het gaat hier om daklozen vanuit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Aanpassing overeenkomst realisatie uitkijktoren aan de Boslustweg

Het college heeft ingestemd met de aangepaste overeenkomst tussen gemeente Bergen op Zoom en Stichting NJHC Beheer over de realisatie van een uitkijktoren en observatiedak bij de Stay Okay aan de Boslustweg. Na ondertekening van de overeenkomst kan de benodigde planologische procedure worden gestart om het project mogelijk te maken. Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Verbouwen en vergroten van een garage/opslagruimte tot woning

Het college verleent ontheffing van de aanleg van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aan een initiatiefnemer die in de Johannesstraat een garage/opslagruimte tot woning gaat ombouwen. Een van de argumenten om ontheffing te verlenen is dat het pand vroeger ook al een woning is geweest.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Weigering verklaring van geen bedenkingen i.v.m. aanvraag omgevingsvergunning

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen verklaring van geen bedenkingen af te geven in verband met het verzoek tot verlenen van een omgevingsvergunning voor hondensportcentrum Dogs in Touch.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Spelregels verbonden partijen

Het college heeft ingestemd met de notitie ‘uitwerking spelregels verbonden partijen’, en heeft deze notitie aan de gemeenteraad voorgelegd. Doel is als gemeente beter grip te krijgen op de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties die een aantal gemeentelijke taken uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingsamenwerking en de GGD.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Uitgelicht

Zoeken