Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 mei 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Beleidskader

Het college van B en W heeft ingestemd met het Beleidskader 2017-2020. Dit Beleidskader geeft de prioriteiten van het college weer, als verdere uitvoering van het collegeuitvoeringsprogramma. Met de voorstellen die in het beleidskader zijn opgenomen, is de meerjarenbegroting sluitend.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

1e Concernbericht 2016

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het 1e Concernbericht 2016 en dit ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het 1e Concernbericht blikt terug op de eerste vier maanden van dit jaar en betreft de financiële bijstelling van de begroting 2016. Het 1e Concernbericht sluit met een nadelig saldo van 438.676 euro. Het college stelt voor dit te onttrekken uit de Algemene (risico)reserve.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Toekomstscenario’s Bergse kermissen

Het college stemt in met de richting die de commissie Burger en Bestuur op 14 april j.l. heeft aangegeven voor de kermissen in Bergen op Zoom. Er blijven twee kermissen per jaar. Vanaf 2017 vindt de voorjaarskermis plaats in stadspark Kijk in de Pot en de najaarskermis in de binnenstad. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats. De aanbestedingsprocedure ‘exploitatie organisatie Bergse kermissen’ wordt binnenkort opgestart.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Standpunt dienstregeling NS

B&W hebben besloten samen met Gedeputeerde Staten van Zeeland op te trekken om wijzigingen aan te brengen in de NS dienstregeling 2017. In de concept NS-dienstregeling 2017 verbetert de verbinding met Brabant door een verbeterde overstap in Roosendaal. De wachttijd om in Roosendaal over te stappen vermindert met 9 minuten en bedraagt nog slechts vier minuten. De verbinding met Schiphol, de Randstad en België verslechtert.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Principeverzoek praktijk activiteitenbegeleiding Wasven

Burgemeester en wethouders verlenen in principe medewerking aan de vestiging van een kleinschalige praktijk voor activiteitenbegeleiding voor ouderen aan het Wasven in Halsteren.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Subsidie behoud glaskunstwerk Goddelijke Voorzienigheid

Het college stelt 3.662 euro subsidie beschikbaar voor behoud en conservatie van een deel van het glaskunstwerk uit de kerk Goddelijke Voorzienigheid aan de Van Heelulaan. De kerk wordt gesloopt maar de glas-in-loodramen van de hand van de landelijk bekende kunstenaar Jan Dijker vertegenwoordigen een cultuurhistorische waarde. De Welstandmonumentencommissie heeft geadviseerd het glaskunstwerk te behouden. Stichting Bond Heemschut neemt een derde van de kosten voor zijn rekening en zoekt een herbestemming voor het kunstwerk in Bergen op Zoom. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Eerste wijziging legesverordening 2016

Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2016 vast te stellen. Als de raad instemt, treedt de verordening met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart 2016.
Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan de motie ‘vrijstelling leges exploitatievergunning’ van de gemeenteraad, aangenomen bij de behandeling van de vaststelling APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) 2016, om voor een exploitatievergunning geen leges te heffen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Regio-indeling werkgebied woningcorporaties Midden- en West-Brabant

24 gemeenten in West-Brabant en Hart van Brabant en stellen de Minister voor Wonen en Rijksdienst gezamenlijk voor om één woningmarktregio te vormen. De gemeenten denken dat met deze regio de opgaven op het gebied van volkshuisvesting het beste zijn gediend. Het voorstel voor de vorming van een gezamenlijke woningmarktregio is toegestuurd aan betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties voor een zienswijze.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de verplaatsing van meer containers dan toegestaan door de Markiezaat Container Terminal aan de loskade. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Vergroten agrarisch bouwblok Zoekweg

B&W zijn bereid onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het vergroten van een agrarisch bouwblok aan de Zoekweg in Lepelstraat. Hiervoor wordt een wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Last onder dwangsom

B&W heeft een eigenaar van een pand aan de Achillesstraat een last onder dwangsom opgelegd omdat deze het pand gebruikt in strijd met het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft een bezwaarschrift met betrekking tot het bouwen van illegale bouwwerken op een preceel aan de Antwerpsestraatweg gegrond verklaard en een ander bezwaarschrift niet ontvankelijk.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaar

Het college verklaart de vier bezwaarschriften namens de bewoners en/of eigenaren van woningen aan de Nicolaas Beetstraat, Parallelweg en Van Aldegondebaan tegen het besluit om geen geluidwerende voorzieningen aan te brengen, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanbesteden catering

De gemeente Bergen op Zoom gaat haar interne catering aanbesteden door middel van een Europese aanbesteding.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken