Sluiten

Openbare Besluitenlijst 31 mei 2016

Splinter, F. (Fabiola)

                                               

Last onder dwangsom

Het college gelast een eigenaar van een pand aan de Kortemeestraat een overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit voor 1 november te beëindigen door de kapconstructie van het pand te verstevigen.     
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter                         

Last onder dwangsom

B&W hebben een exploitant van een horecagelegenheid aan de Grote Markt een last onder dwangsom opgelegd in verband met overtreden van de geluidsnormen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Intentieverklaring Uitvoering vrijwillige cliëntondersteuning

Het college van B&W heeft voor 2016 ingestemd met de intentieverklaring Uitvoering vrijwillige cliëntondersteuning. Wethouder Kammeijer heeft deze intentieverklaring op 1 juni 2016 ondertekend. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Jaarstukken 2015

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2015 en biedt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De raad behandelt de stukken in de vergadering van 16 juni 2016. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Privacy sociaal domein

De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat gemeenten meer gegevens van inwoners verwerken. Het college heeft besloten een privacybeleid sociaal domein en privacyprotocollen gegevensverwerking Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. 
Het privacybeleid maakt inzichtelijk hoe de gemeente in het sociaal domein met persoonsgegevens van inwoners omgaat. Dit is belangrijk voor de verantwoording van de verwerking van persoonsgegevens richting gemeenteraad, transparantie richting inwoners over het omgaan met deze gegevens en geeft kaders voor de professionals die met deze gegevens werken. 
In de protocollen is een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de gegevensverwerking op het gebied van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning. Hierin is onder andere opgenomen welke grondslag er is voor verwerking van persoonsgegevens, onder welke voorwaarden persoonsgegevens worden verstrekt, welke informatieplicht de medewerker heeft en wat de rechten van de burger zijn.      
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Motie maatschappelijk aanbesteden wijkcentra

De gemeenteraad heeft op 21 april 2016 een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen om meer informatie te krijgen over het maatschappelijk aanbesteden van de wijkcentra De Wittenhorst, Het Hoofdkwartier/Antonius Abt, Het Fort en de sluiting van De Korenaere. Het college heeft de motie beantwoord door middel van een uitgebreide brief. De raad heeft op maandag 13 juni hierover een beeldvormende vergadering afgerond. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

(Veer)krachtig bestuur

Het college legt in een raadsmededeling de gemeenteraad een reactie voor op de brief van het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken van het programma (Veer)krachtig bestuur. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Uitgelicht

Zoeken