Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 april 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Toolbox Brandveilig leven

De gemeente Bergen op Zoom gaat samen met de Brandweer Midden- en West-Brabant meer aandacht besteden aan brandveiligheid bij inwoners. Met inzet van de Toolbox Brandveilig Leven wordt gewerkt aan bewustwording van bewoners hoe een brand kan worden voorkomen en het voorkomen van slachtoffers bij een brand.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Transitie jeugdzorg: vaststellen nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp

Het college heeft besloten de nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen. Op dit gebied werkt de gemeente Bergen op Zoom samen met 8 gemeenten in de regio West-Brabant West (Steenbergen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert). Gezamenlijk werd er één beleidsplan en één verordening vastgesteld. Als aanvulling op de verordening is er regionaal ook één nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp opgesteld. Het jaar 2015 was een overgangsjaar.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer -Luycks 

Terinzagelegging ontwerp-wegenlegger

Het college heeft besloten de ontwerp-wegenlegger ter inzage te leggen. De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de openbaarheid en onderhoudsplicht van met name de wegen buiten de bebouwde kom. De huidige wegenlegger is destijds opgesteld door de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. In de nieuwe wegenlegger wordt rekening gehouden met de stedelijke uitbreiding van de afgelopen jaren omdat in het document ook de bebouwde komgrens wordt vastgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Wijzigen bestemming Moerstraatsebaan 91-93

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming aan de Moerstraatsebaan 91-93. Hiervoor wordt een wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht. De agrarische bestemming zal in een woonbestemming worden omgezet.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verstrekken van een voorschot aan STERCK

Het college van B&W heeft besloten voor 2016 aan STERCK een voorschot te verstrekken, zijnde de opbrengst uit de BIZ-heffingen. Het jaarplan en de begroting van STERCK voldoen aan de wettelijke eis en ook de opgenomen activiteiten in het plan voldoen aan de eisen van de Wet BIZ.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Samenwerking Sociaal Domein

Het college informeert de gemeenteraad over de samenwerking in het Sociaal Domein binnen de Brabantse Wal. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken al een aantal jaar samen in het Sociaal domein. De drie gemeenten op de Brabantse Wal willen de krachten blijven bundelen en gezamenlijk uitvoering geven aan de transformatieopgave.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Transformatie jeugdzorg: Transformatiemonitor jeugd

Het college informeert de gemeenteraad over de Transformatiemonitor Jeugd. Gemeenten kregen met de nieuwe Jeugdwet extra verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd. De gemeente Bergen op Zoom werkt hierbij samen met acht andere gemeenten in de regio West-Brabant: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. Er is behoefte om de ontwikkelingen in het veld en de resultaten daarvan te volgen. Hiervoor ontwikkelde de GGD West-Brabant de Transformatiemonitor Jeugd. Onlangs verscheen de factsheet over de tweede rapportage. Het college zendt deze factsheet ter kennisname aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Groene Gordijn’

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Groene Gordijn’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan heeft als doel de omissie van het bestemmingsplan ‘Groene Gordijn’ dat op 21 november 2013 is vastgesteld te herstellen, zodat de geplande halfverdiepte parkeergarage kan worden gerealiseerd aan de Guido Gezellelaan. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Die zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Zwembaden/Boulevardzone

Het college heeft ingestemd met de raadsmededeling ‘Dossier zwembaden/Boulevardzone’ en vraagt de raad hun mening uit te spreken.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Focus en taakopvatting Netwerkstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft door middel van een collegebrief geantwoord op een verzoek van de gemeenteraad om een werkplan voor strategische thema’s voor netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom op te stellen. De colleges van Roosendaal en Bergen op Zoom focussen op één strategisch thema, te weten Economie en Arbeidsmarktbeleid. Daarnaast geeft de brief een nadere toelichting hoe de gemeente Bergen op Zoom is aangehaakt bij en schakelt met de provincie.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken