Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 juni 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Procesvertegenwoordiging

Het college heeft het besluit over procesvertegenwoordiging geactualiseerd. Het gaat hierbij om het besluit op grond waarvan medewerkers van de gemeente de bevoegdheid hebben om namens de gemeente bij de rechter op te treden.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Opheffen geheimhouding

Het college heeft besloten de geheimhouding op te heffen ten aanzien van de volgende documenten:

  1. RVB12-0100 overname aandelen Delta van provincie Noord-Brabant in de commissie Burger en Bestuur d.d. 22 november 2012;
  2. Transitie Jeugdzorg inkoopprocedures ‘JOOP’ en ‘niet vrijblijvende toegankelijke zorg’, punten 1 en 2 van het voorstel aan het college (BW14-01075).

Regelmatig wordt bekeken of het nog altijd relevant is om geheimhouding op stukken te laten liggen. In deze gevallen is dat niet langer noodzakelijk. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Onderzoeken naar kwaliteit van de VVE op voorscholen

De GGD gaat 3 onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie bij de gesubsidieerde aanbieders van peuteropvang in de gemeente Bergen op Zoom. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, zal blijken of het beleid met betrekking tot de Voor- en Vroegschoolse Educatie moet worden bijgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd op advies van de onderwijsinspectie.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Regeling bijzonder Georganiseerd Overleg West-Brabants Archief

Het college heeft in het kader van de medezeggenschap omtrent de personele gevolgen van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief een Bijzonder Georganiseerd Overleg ingesteld.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                                  

Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Met toestemming van de gemeenteraad heeft het college besloten per 1 juli 2016 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                         

Ongegrondverklaring beroep planschade

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Breda, waarbij het verzoek om planschade vanwege de uitbreiding van een agrarisch bouwblok aan de Heimolen, ongegrond is verklaard.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden                            

Tussentijdse evaluatie beleidsnota Parkeren

Het college heeft een tussentijdse evaluatie opgesteld van de beleidsnota Parkeren. Veel punten uit het uitvoeringsprogramma zijn afgewerkt en uitgevoerd. Voor de komende jaren is hieraan een aantal punten toegevoegd zoals het participeren in het project Brede aanpak Binnenstad. 
De gemeenteraad krijgt de tussentijdse evaluatie toegestuurd.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks         

Watersysteemanalyse Binnenschelde/Markiezaatsmeer

Het college heeft kennisgenomen van de watersysteemanalyse Binnenschelde en Markiezaatsmeer en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Besluitvorming over de aanpak van de waterkwaliteit volgt op termijn.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden              

Makelpunt

Het college heeft ingestemd met het projectplan Makelpunt. Dat is een digitaal platform waarmee het ruimteaanbod binnen de gemeente inzichtelijk wordt gemaakt en waar vragers naar ruimte (inwoners, clubs, verenigingen etc) voor maatschappelijke activiteiten hun zoekvraag kwijt kunnen.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks, Ad Coppens en Arjan van der Weegen                   

Aanvragen stimuleringssubsidie

Het college heeft besloten een aantal aanvragen voor sportstimuleringssubsidies te honoreren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om subsidies aan een atletiektoernooi voor het basisonderwijs, een obtakelrun op Fort de Roovere, Paastoernooien, voorrondes WK in Argentinië voor Boogie Down, Sla je SLAGG van LTC de Zoom, het Sportgala, Concours Hippique, de Nieuwjaarsduik van De Krabben, Beachweek volleybal en tennis, de Roparundoorkomst en het project Stichting Support4tennis.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen                            

Vaststellen Verordening Kwaliteit vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Bergen op Zoom vast te stellen ter uitvoering van de verplichting uit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving die op 14 april 2016 in werking is getreden.
Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en burgemeester Frank Petter           

Drijvende steigers in haven bij Vermuidenweg

Het college heeft afspraken gemaakt met watersportvereniging De Schelde en de Karel Doormangroep over steigers in de haven aan de Vermuidenweg. 
Het gaat om de financiële afwikkeling en om het vestigen van een gezamenlijk huurafhankelijk opstalrecht op de drijvende steigers.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen               

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bergs Licht’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Bergs Licht, woningbouwontwikkeling op het voormalig PNEM-terrein, vast te stellen. Tevens heeft zij aan de raad voorgesteld de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen. Die grondexploitatie is niet eenvoudig omdat van meet af aan al duidelijk was dat door de sanering van de gronden (die al geruime tijd geleden is gebeurd) er een verliesvoorziening ingesteld moest worden. Voorgesteld wordt om die verliesvoorziening op dit moment met 2 ton te verhogen. 
Het gemeentebestuur stelt echter dat ‘niets doen’ de gemeente alleen maar meer geld zou kosten en kiest derhalve op inhoudelijke argumenten (een hoogwaardige invulling met woningbouw) voor het tot ontwikkeling brengen van het terrein.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens                                    

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Buitenplaats Bergen op Zoom’

Het college legt een aangepast voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitenplaats Bergen op Zoom’ aan de gemeenteraad voor. Ook reclamanten zullen hiervan een afschrift ontvangen. Ter voorbereiding op de raadsbehandeling zullen nog beeldvormingsavonden worden gehouden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitgelicht

Zoeken