Sluiten

Openbare besluitenlijst 21 april 2015

Roks, M. (Marloes)

Samenwerkingsconvenant Buitengewone opsporingsambtenaren

Het college heeft besloten om de burgemeester het Samenwerkingsconvenant Buitengewone opsporingsambtenaren gemeente Bergen op Zoom en de Omgevingsdienst Midden West Brabant te laten tekenen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en daarmee ook de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. Een belangrijk kenmerk van de kostendelersnorm is dat alle huisgenoten individueel recht op bijstand houden. Dit betekent dus dat als één van de huisgenoten (meer) inkomen gaat verwerven, dit geen gevolgen heeft voor de uitkering van de ander. Dus: het loont om aan het werk te gaan, omdat het loon niet wordt verrekend met de uitkeringen in het huishouden.Door de invoering van het begrip ‘kostendeler’ in de Participatiewet vervalt de verplichting om een Verordening toeslagen en verlaging aan te houden. De hoogte van de uitkering bij meerdere volwassenen in een woning is vrijwel geheel wettelijk vastgelegd in artikel 22a van de Participatiewet.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Procesvertegenwoordiging

Het college heeft een besluit over procesvertegenwoordiging geactualiseerd, op grond waarvan medewerkers van de gemeente de bevoegdheid hebben om namens de gemeente bij de rechter op te treden.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Jaarverslag 2014 Toezicht Kinderopvang

Het college heeft kennisgnomen van het Jaarverslag over 2014 m.b.t. het toezicht op de Kinderopvang. Uit het jaarverslag blijkt dat het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang aan de gestelde normen voldoet.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Overeenkomst poortgebied Bergse Heide

Het college heeft besloten een anterieure overeenkomst met Holding Bergsche Heide aan te gaan om tot verdere ontwikkeling van het Poortgebied te komen. Dit is een onderdeel van het Landschapspark Bergse Heide.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten door middel van een last onder dwangsom handhavend op te treden tegen het gebruik van een berging op het erf van een woning aan de Nieuwe Molenweg in Halsteren als woning en het daartoe plaatsen van voorzieningen in de berging.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Evaluatieverslag Handhaving 2014 ‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’

Het college heeft het evaluatieverslag Handhaving over 2014 vastgesteld. Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) een evaluatieverslag Handhaving op te stellen en deze aan te bieden aan de gemeenteraad en de provincie. In het Evaluatieverslag Handhaving ‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’ wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde resultaten in het jaar 2014 van de handhavingsactiviteiten, die de gemeente Bergen op Zoom in 2014 had voorgenomen om uit te voeren. Het document is tot stand gekomen in afstemming met onder andere de Brandweer en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB).
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

De eigenaar en gebruiker van het pand aan de Antwerpsestraat 50 worden onder dreiging van een dwangsom opgedragen het illegale frame van een scherm op de eerste verdieping te verwijderen en de overige illegale beletteringen/reclames op de gevel te verwijderen of hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Pietencircus in november 2015

Het college is akkoord gegaan met de organisatie van een Pietencircus op de Grote Markt van 16 tot en met 23 november in het kader van het 100-jarig bestaan van de Stichting Sint Nicolaas. Ieder jaar wordt er volgens de regels van het bestaande circusbeleid een circus gehouden op stadspark Kijk-in-de-Pot. Hier wordt dit jaar een keer van afgeweken. Het college heeft er namelijk mee ingestemd dat nu dus in november een ‘Pietencircus’ wordt gehouden op de Grote Markt.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Jaarverslag Welstandsmonumentencommissie 2014

Het college heeft kennis genomen van het door de welstandsmonumentencommissie opgestelde jaarverslag 2014. In dat verslag wordt beknopt weergegeven hoe vaak de commissie heeft vergaderd, hoe ze is samengesteld en of er bijzondere plannen zijn behandeld. Ter voldoening aan het bepaalde in de Woningwet biedt het college dat verslag aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Wijzigen bestemming

Burgemeester en wethouders hebben de princiepbereidheid uitgesproken om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming van een perceel aan de Schansbaan in wonen. Wel dient hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd te worden en een procedure te worden gevolgd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Vaststellen subsidieregeling Herstel Gevelbeeld 2015-2016

Het college heeft besloten om de subsidieregeling Herstel Gevelbeeld 2015-2016 vast te stellen. De subsidieregeling sluit aan bij de beleidsnota Leegstaande niet-woonfuncties in de Binnenstad die in februari 2014 is vastgesteld. Doel van het beleid is om langdurige leegstand in de binnenstad tegen te gaan door leegstaande (delen van) panden met een niet-woonfunctie (met name detailhandel) in de aanloopstraten van de binnenstad om te zetten in nieuwe woningen en zo de leefbaarheid te verbeteren. Onderdeel van dit beleid is het stimuleren van eigenaren van leegstaande panden in de binnenstad om tot de hiervoor bedoelde omzetting over te gaan door middel van het toekennen van een subsidie voor het herstel van de gevels van de leegstaande panden in de oorspronkelijke staat. Het beschikbare budget bedraagt € 160.000,-).
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken