Sluiten

Openbare Besluitenlijst 7 april 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Principeverzoek Vagevuur

Het college is in principe bereid medewerking te verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van de bestemming van een perceel aan het Vagevuur zodat daar een dierenartsenpraktijk kan worden uitgeoefend. Het verzoek is in strijd met het in werking getreden bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Dit bestemmingsplan is weliswaar nog niet onherroepelijk, maar is geen onderwerp van discussie in de lopende procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                                     

Vaststellen straatnamen project Nieuwe Vesting

Voor het project Nieuwe Vesting zijn de volgende straatnamen vastgesteld: Blauwe Schuit, Prinsenkaai, Hof van Wana, Hof van Steketee, Maskeplaats, Boerevest en Groot Arsenaal. Tevens is een gedeelte van de straatnaam Rijtuigweg ingetrokken.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verkoopaanbieding perceel op bedrijventerrein Oude Molen

Het college is akkoord gegaan om een perceel grond op bedrijventerrein Oudemolen, onder de gestelde prijs en voorwaarden, te verkopen aan een ondernemers die van plan is op dit stuk grond een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens  

Beleidsregel subsidie binnenstad

Het college heeft ingestemd met de invoering van een nieuwe subsidiesystematiek voor de binnenstad en heeft een subsidiebedrag voor activiteiten en/of evenementen met een economische spin-off beschikbaar gesteld. De subsidie versterkt het vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht binnen de gemeente en daarnaast wordt het economisch functioneren van de binnenstad versterkt. Tevens wordt de toeristische-recreatieve aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom vergroot. Het verlenen van subsidies is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft de Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning voor 2015 vastgesteld en laat die in werking treden per 1 januari 2015. De Beleidsregels over het jaar 2014 worden ingetrokken per 1 januari 2015.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks    

Klanttevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014

De intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) heeft in 2014 een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen onder haar klanten. Er kan worden vastgesteld dat de WWB, IOAW en IOAZ-klanten grotendeels tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Dit uit zich in een gemiddeld rapportcijfer van 7,0. Bij de vorige meting was het rapportcijfer aanmerkelijk lager: 5,5.
Portefeuilllehouder wethouder Arjan van der Weegen     

Uitwerkingsrichting Stadsmarinier/Veiligheidsfunctionaris

In het Collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat er een centrale veiligheidsfunctionaris moet komen. Op 10 maart jongstleden heeft er een richtinggevende discussie plaatsgevonden in het college van B&W. Het college van B&W informeert raadsleden en duo-burgerleden rondom de eerste uitwerkingsrichting en het vervolgproces.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

 

 

Uitgelicht

Zoeken