Sluiten

Openbare Besluitenlijst 19 mei 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Beleidskader 2016-2019

Het college heeft het Beleidskader 2016-2019 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Het Beleidskader 2016-2019 geeft richting om de komende periode diverse beleidsmatige en financiële ontwikkelingen verder uit te werken met het oog op de totstandkoming van de programmabegroting 2016 e.v.
Het Beleidskader 2016-2019 bevat voorstellen waarmee de begroting 2016 en volgende jaren structureel sluitend is.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Omgevingsvergunning Fort de Roverweg

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag voor omgevingsvergunning aan de Fort de Roverweg. Voor die locatie is een verzoek ingediend om een woning te mogen bouwen met afwijkende bouwmaten.
In het kader van de benodigde planologische procedure bestaat voor een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden door het college betrokken bij de definitieve besluitvorming omtrent de te verlenen omgevingsvergunning.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                             

Stand van zaken Binnenschelde Volkerak Zoommeer

Het college heeft de stand van zaken besproken over de waterhuishouding van de Binnenschelde en het Volkerak Zoommeer.
Naar aanleiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer namen in maart 2015 de Rijksoverheid, drie provincies en drie waterschappen het besluit om getijde terug te brengen in de Grevelingen, het terugbrengen van zout water in het Volkerak en het Zoommeer met een beperkt getijde. Dit als robuuste aanpak van de problemen met natuur en landschap en de waterkwaliteit.
De gemeente Bergen op Zoom kiest ervoor actief deel te nemen aan een werkgroep die verkenningen uitvoert in de voorbereidingsfase. De werkgroep toetst de geraamde bedragen uit de Rijksstructuurvisie en verkent de mogelijke inkomsten uit nieuwe ontwikkelingen (gebiedsfonds). Een mogelijke ontwikkeling bij de Waterschans en de Binnenschelde maakt deel uit van de verkenningen.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen      

Bestuursopdracht Zorg voor Jeugd West Brabant West 2015-2017

Het college van B&W heeft de bestuursopdracht ‘Zorg voor Jeugd West-Brabant West 2015-2017’ opgesteld. Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De negen samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) hebben vorm gegeven aan de transities van de overgekomen Jeugdhulp. Daarmee is de taak voor de gemeenten nog niet klaar. De transitie is afgerond, de transformatie moet nog verder vorm krijgen. Ook in de komende periode blijven de eerder genoemde gemeenten samenwerken op dit thema.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks   

Principeverzoek Stationsplein

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van 6 appartementen in het pand aan het Stationsplein 17 in Bergen op Zoom.
Het verzoek gaat uit van twee appartementen per verdieping waarbij een tweede verdieping nog geheel moet worden gerealiseerd. De appartementen zullen worden verhuurd aan jongeren en alleenstaanden.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen    

Ledenraadpleging Beleidsplan College van Arbeidszaken 2015-2018 Goed Werk!

In het kader van de ledenraadpleging heeft het college ingestemd met het concept beleidsplan Goed Werk! van het College voor Arbeidszaken voor de periode van 2015-2018.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Subsidie Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente Bergen op Zoom gaat samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht een subsidie verstrekken van € 355.707,- voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor het jaar 2015 en 2016. Het bedrag zal worden verdeeld over 7 zorgaanbieders (Axxicom, DAT, Nuevo, Privazorg, TSN, TWB en Tzorg).
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks    

Verlenging looptijd Kadernota Sport is (in) Beweging

Het college heeft ingestemd met de verlenging van de looptijd van de Kadernota Sport is (in) Beweging en de bijbehorende uitvoeringsnota tot 2018.
Eind 2011 is deze nota vastgesteld met daarin het sport- en beweegbeleid voor de komende jaren. De looptijd van de Kadernota is tot 2016. Aangezien de eerste resultaten van alle inspanningen van de afgelopen jaren nu duidelijk zichtbaar worden en de in de Kadernota Sport benoemde thema’s en geschetste trends en ontwikkelingen nog steeds actueel zijn, is het College voornemens de looptijd van de Kadernota Sport in (in) Beweging en bijbehorende uitvoeringsnota te verlengen tot en met 2018 en hierover de gevoelens van de raad te peilen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken