Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 april 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Damoclesbeleid

Het college heeft kennisgenomen van de Beleidsregels artikel 13b van de Opiumwet voor het Basisteam Bergen op Zoom, genoemd het Damoclesbeleid. Het beleid is op 13 april getekend door de burgemeesters van Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Onderzoeksresultaten kermissen

Het college heeft ingestemd met het privatiseren van alle kermissen in de gemeente. De kermis in Halsteren zal voortaan gaan plaatsvinden tijdens de Halsterse Braderie. Hierdoor zal de kermis ook niet meer plaatsvinden op Landgoed De Beek.
De kermissen in Bergen op Zoom zullen georganiseerd worden door de Stichting Behoud Bergse kermissen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen        

Ontwikkelplan Centrumgebied Gageldonk-West

Het college verzoekt de raad in te stemmen met het Ontwikkelplan centrumgebied Gageldonk-West na weging van de opgehaalde reacties. Met het Ontwikkelplan wordt tot een stapsgewijze herstructurering van het Piusplein en de directe omgeving gekomen. Hiervoor wordt een ontwikkel- en (deel)realisatieovereenkomst gesloten met Stadlander.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsinformatie stand van zaken herstructurering WVS-groep

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over de stand van zaken m.b.t. het proces tot herstructurering van de WVS-groep. De concrete vormgeving van de herstructurering en de aansturing vanuit de werkpleinen gaat de komende maanden plaatsvinden in diverse project- en werkgroepen. De planning voorziet in de afronding van de deelprojecten in de tweede helft van juni, waarna de bestuurlijke besluitvorming ter hand kan worden genomen. Afhankelijk van de planning van de raadsvergaderingen zal dan sprake zijn van afronding in september of oktober 2015.                     
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen             

Eindafrekening volwasseneneducatie

Het college van B&W heeft de eindafrekening van de inkoop educatietrajecten bij het ROC West-Brabant vastgesteld. Het Rijksbudget dat de gemeente Bergen op Zoom hiervoor krijgt (€ 192.989,-) is volledig benut. In totaal hebben 101 Bergenaren een traject volwasseneneducatie gevolgd in 2014.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Reactie op Motie Lijst Linssen TOP-X aanpak

De motie over de aanpak Top-X van Lijst Linssen wordt via een brief aan de gemeenteraad beantwoord. In het antwoord geeft het college aan dat de Top-X aanpak om bepaalde redenen stil is komen te liggen, maar dat in de tussentijd criminelen en overlastgevende personen onverminderd opgepakt worden door het Zorg- en Veiligheidshuis. Hierbij wordt altijd een integrale aanpak opgezet, vanuit de verschillende casuïstiek overleggen, zoals dat van het Zorg- en Veiligheidshuis verwacht mag worden.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen

Benoemen onbezoldigd ambtenaren en deurwaarders

Het college heeft de medewerkers van Cannock Chase benoemd tot onbezoldigd ambtenaar en deurwaarder voor het innen van de binnenlandse naheffingsaanslagen straatparkeren.  
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken