Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 mei 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Actualisatie mandaat en aanwijzingsbesluiten heffing en invordering belastingen

Het college heeft de mandaat- en aanwijzingsbesluiten heffing en invordering belastingen geactualiseerd. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn op grond van de Gemeentewet toegewezen aan specifieke ambtenaren. De besluiten dienen regelmatig geactualiseerd te worden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Illegale bewoning

Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen een woningeigenaar aan de Kladseweg in Lepelstraat. In de tuin van het pand werd eerder geconstateerd dat een garage werd bewoond door een arbeidsmigrant. Dit is in strijd met het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor bedrijfswoning

Het college heeft besloten op grond van de Wet geluidhinder (artikel 110a) tot het vaststellen van een hogere grenswaarde dan 50dB voor de bedrijfswoning van de nieuw te bouwen bioscoop nabij de Markiezaatsweg omdat de voorkeursgrenswaarde van 48dB wordt overschreden als gevolg van het verkeerslawaai vanaf de Markiezaatsweg. Het treffen van maatregelen gericht op het terugdringen van geluidsbelasting is onevenredig zwaar en niet doeltreffend.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen    

Toestemming tot vervreemding en uitstel bouwplicht voor woon-werkkavel

Aan de erfpachter van een woon-werkkavel aan de Hollandhaven in Bergen op Zoom is toestemming verleend om de kavel te vervreemden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden    

Ongegrondverklaring bezwaarschrift

Het college heeft een bezwaarschrift tegen de invordering van een dwangsom niet ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn. In oktober vorig jaar heeft de gemeente de eigenaar van een pand aan de Kastanjelaan een last onderdwangsom opgelegd om binnen een week een einde te maken aan het illegale gebruik van zijn woning. Daar verbleven diverse moelanders in strijd met het bestemmingsplan en het bouwbesluit.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Terugkeergarantie begeleid werken SW-medewerkers

Het college stemt in met de terugkeergarantie voor SW medewerkers waarvan het Begeleid Werken contract niet verwijtbaar wordt beëindigd. Zij bevestigt hiermee het interne beleid van de WVS-groep zoals dat al voor invoering van de Participatiewet werd uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beslissing op Wob-verzoek

Het college heeft op verzoek van een derde besloten om documenten inzake klachten over de Markiezaat Container Terminal openbaar te maken.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens 

Kaderbrief 2016 en voorlopige jaarrekening 2014 van de OMWB
Het college heeft kennis genomen van de Kaderbrief 2016 en de voorlopige jaarrekening 2014 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.   
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens  

Beslissing op bezwaar                                                      
Het college heeft besloten om het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens onrechtmatig gebruik van een garage gedeeltelijk gegrond te verklaren voor zover het de begunstigingstermijn van twee weken betreft en de termijn te wijzigen in zes weken.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Beslissing op bezwaren tegen besluit spoedeisende bestuursdwang wegens afvaldumping

Het college heeft twee bezwaren behandeld die waren ingediend tegen het besluit om spoedeisende bestuursdwang op te leggen wegens het dumpen van afval. In het eerste geval gaat het om het verwijderen van 3 vuilniszakken uit de openbare ruimte in de Seringstraat en het verhalen van de kosten daarvan. Een bezwaarschrift dat hiertegen is ingediend is door het college ongegrond verklaard. 
In het tweede geval gaat het om het verwijderen van 3 vuilniszakken uit de openbare ruimte op de hoek Rijtuig-Zuid en Molenbergstraat en het verhalen van de kosten hiervan. Dit bezwaar is gedeeltelijk gegrond verklaard voor zover het de invordering van de kosten van bestuursdwang betreft.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken