Sluiten

Openbare Besluitenlijst 4 november 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Verplaatsing weekmarkt

Het college heeft besloten de weekmarkt te verplaatsen van de Gedempte Haven naar het gebied Korenbeursplein – Van der Rijtstraat – Stationsstraat – Wouwsestraat – Zuivelplein en dat gebied aan te wijzen als marktterrein. De markt vindt hier voor de eerste keer op 12 november plaats.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden          

Verkoop Drabbestraat 2

De gemeente verkoopt het pand Drabbestraat 2 aan een ontwikkelaar die het pand gaat herontwikkelen tot woningbouw. Jawel Bouw gaat hier 13 atelierwoningen realiseren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens  

Verkoop Laan van Everswaard 78

De gemeente verkoopt aan Fireplace B.V. het voormalige kinderopvangcentrum aan de Laan van Everswaard 78 in Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Beleidsregels Tegenprestatie Inkomensvoorzieningen

B&W hebben de beleidsregels ‘tegenprestatie inkomensvoorzieningen’ vastgesteld waarin is vastgelegd hoe de tegenprestatie bij een sociale voorziening wordt ingezet. Sinds 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet werk en bijstand. Onderdeel van de nieuwe Participatiewet is de tegenprestatie, die van de uitkeringsgerechtigde wordt gevraagd voor een bijstandsuitkering. Deze tegenprestatie stimuleert actieve deelname aan de samenleving.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Handhaving illegale bouwwerken

Het college van B&W heeft de eigenaar van een perceel aan de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom opgelegd om een aantal illegale bouwwerken binnen acht weken te verwijderen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter  

IJsbaan Grote Markt

Het college heeft besloten eenmalig onder voorwaarden voor het jaar 2015 te gedogen dat de termijn van 30 dagen voor het vergunningsvrij plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op de Markt wordt overschreden. Het college verleent onder voorwaarden toestemming voor het houden van het Sinterklaasfeest en ‘Bergen op Zoom Zingt’ op 28 en 29 november op de ijsbaan op de Grote Markt.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Patrick van der Velden  

Bekrachtiging besluit afsluiten deel appartementencomplex Goudbaard

Aan Stadlander is een last onder bestuursdwang gezonden waarin het college sommeert een deel van het appartementencomplex aan de Goudbaard, inclusief parkeergarage, af te sluiten omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Dit gedeelte kan weer worden vrijgegeven als voldoende door Stadlander is aangetoond dat voldaan is aan de geldende regelgeving en de situatie veilig is.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens    

Havenverordening 2016

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Havenverordening 2016 vast te stellen. De huidige verordening stamt uit 1993 en moet geactualiseerd worden om het toenemende gebruik van de haven door beroeps- en pleziervaart in goede banen te leiden.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden

Financiële bijdrage voedselbank

Stichting Goed Ontmoet krijgt voor het jaar 2015 een eenmalige subsidie € 25.000 voor haar voedselbank. Hiermee geeft het college uitvoering aan een motie van de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

College uitvoeringsprogramma 2016

Het college heeft het College Uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld en toegezonden aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder het gehele College 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van het verzoek om tegemoetkoming in planschade voor het pand Auvergnestraat 34 in Bergen op Zoom, gegrond te verklaren en het afwijzende besluit te herroepen. Op het planschadeverzoek wordt opnieuw beslist.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van het verzoek om tegemoetkoming in planschade voor het pand Kloosterstraat 10 in Bergen op Zoom, gegrond te verklaren en het afwijzende besluit te herroepen. Op het planschadeverzoek wordt opnieuw beslist.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden  

Beslissing WOB-verzoek

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen in het kader van de Wet op de openbaarheid van bestuur ten aanzien van verkoop van het pand aan de Beeklaan 14 in Halsteren. De gevraagde documenten worden deels openbaar gemaakt.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden  

Bijeenkomst gemeenteraad N.V. Indumij en Citymarketing

Het college vraagt het presidium een informatiebijeenkomst te plannen over de activiteiten van de N.V. Indumij en Citymarketing.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Visualisatie dialoogtafel

De gemeenteraad wordt door middel van een brief en visualisatie geïnformeerd over de opbrengsten van de ‘dialoogtafel’, een bijeenkomst met onderwijs, ondernemers en gemeente naar aanleiding van de Onderwijsagenda. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verzoek grondtransactie Noordland Vastgoed B.V.

B&W werken mee aan een grenscorrectie van een bedrijfskavel van Noordland Vastgoed B.V. in verband met een sloot die daar ligt. Deze sloot is onterecht door het Kadaster geregistreerd als eigendom van Noordland Vastgoed B.V. Het college heeft besloten dit te rectificeren.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Verlenen mandaat

Het college heeft mandaat verleend aan de afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling om besluiten te nemen in verband met de Wet geluidhinder als het gaat om de sanering van wegverkeer en spoorweglawaai.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken