Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 november 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Evaluatie zwembaden

Het college van B&W heeft kennis genomen van de evaluatie zwembaden 2015 en van de openingstijden van de zwembaden in 2016. De openstelling van zwembad De Melanen is in 2015 voor het eerst weersafhankelijk geweest. Aanleiding hiervoor was kostenbesparing. Deze wijziging heeft geleid tot een positief resultaat: er kwamen meer bezoekers terwijl het zwembad minder uren open was. Door deze maatregel is het gelukt aan de wens van de gemeenteraad, om De Melanen open te houden, tegemoet te komen.
Uit de evaluatie blijkt dat het aantal bezoekers onder de 21 graden zeer beperkt is. Om die reden is het zwembad volgend jaar onder de 21 graden geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Abonnementhouders kunnen in dit geval gratis zwemmen in De Schelp. Vanaf 21 graden is De Melanen open van 10.00 tot 17.30 uur. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Bezwaar last onder bestuursdwang

Het college van B&W heeft een bezwaarschrift, dat is ingediend tegen een last onder bestuursdwang wegens overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, gedeeltelijk gegrond verklaard. De last onder bestuursdwang was opgelegd om een terrein aan de Zoomvlietweg in Bergen op Zoom te saneren. Het bezwaar is gedeeltelijk gegrond verklaard met betrekking tot de begunstigingstermijn van twee weken. Het college heeft zijn besluit op dit punt herroepen en de begunstigingstermijn bepaald op 1 december 2015. Het besluit blijft voor het overige in stand.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Handhaving illegaal parkeren

Het college heeft een bewoner van de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom opgelegd omdat die illegaal zijn aanhanger te lang op of aan de openbare weg plaatst. Dit is gezien het beperkte aantal beschikbare parkeerplaatsen onwenselijk.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Beslissing op bezwaar

B&W hebben het bezwaarschrift van een gebruiker van een pand aan de Scharstraat ongegrond verklaard. Het besluit om hem drie bestuurlijke boetes op te leggen wegens medeplichtigheid aan het doen van valse aangiftes bij het bevolkingsregister blijft in stand.  
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Nulmeting samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal

In het bedrijfsplan voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie Brabantse Wal is opgenomen dat voorafgaand aan de samenvoeging een nulmeting wordt uitgevoerd.
De gemeenteraad stelde in juli dit jaar een deel van het benodigde implementatiekrediet voor het opstarten van de bedrijfsvoeringsafdeling Brabantse Wal beschikbaar, onder andere voor het uitvoeren van deze nulmeting. B&W hebben nu ingestemd met een meetinstrument om deze nulmeting op een gelijke manier voor de drie gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht te kunnen uitvoeren. De ondernemingsraden hebben hierover positief geadviseerd. De uitkomsten van de meting worden medio maart 2016 besproken met de drie gemeenteraden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken