Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 december 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Collectieve ziektekosten voor minima

De landelijke overheid heeft per 1 januari 2015 een aantal landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Deze regelingen waren bedoeld om personen die als gevolg van een ziekte of beperking structurele meerkosten hebben, te ondersteunen. Vanaf 2015 is ongeveer 30% van het voor deze regelingen beschikbare budget, naar gemeenten overgeheveld voor het leveren van financieel maatwerk onder de Wmo. Het college heeft besloten om dit budget, evenals in 2015, in 2016 in te zetten voor een uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Projectvoorstel uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het projectvoorstel voor het opstellen van een uitvoeringsnota over de thema’s burgerparticipatie, vrijwilligers en mantelzorg. In 2013 is door de gemeenteraad de nota ‘Sociaal Domein: Samen leven, samen doen’, vastgesteld. In deze nota zijn de kaders voor het sociaal domein vastgelegd. In de nota is aangegeven dat er een groter beroep op de inzet van mensen zelf in het sociaal domein zal worden gedaan en dat we het belangrijk binden mensen hierbij te ondersteunen. Om deze reden is in het collegeprogramma en in het college uitvoeringsprogramma afgesproken dat er een uitvoeringsnota opgesteld wordt, waarin is aangegeven hoe ondersteuning wordt geboden aan vrijwilligers, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties binnen het sociaal domein.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Gladheidbestrijdingsplan

Het college van B en W heeft het Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016 vastgesteld. De gemeente heeft als wegbeheerder de taak ervoor te zorgen dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en wat niet wordt gedaan om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld waarin de werkwijze van de gladheidsbestrijding is vastgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Waterstaatkundig beheerder Theodorushaven

Het college verzoekt de Minister van Infrastructuur en Milieu om een procedure te starten om het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom aan te wijzen als waterstaatkundig beheerder van de Theodorushaven. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Visie cliëntondersteuning Sociaal Domein

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verplicht om cliëntondersteuning te organiseren voor het hele sociale domein. Gezamenlijk met de gemeente Steenbergen en Woensdrecht is een inventarisatie uitgevoerd die onder andere heeft geleid tot een gezamenlijke visie op cliëntondersteuning in het sociaal domein. Het college heeft ingestemd met de visie cliëntondersteuning in het sociaal domein.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen een sportschool aan het Gouvernementsplein wegens het veroorzaken van geluidsoverlast. De overlast wordt veroorzaakt door een (koel-)installatie. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Aanpassing van de gemeentelijke Beleidsregels Braderieën en Bijzondere Markten

De burgemeester heeft de Beleidsregels Braderieën en bijzondere Markten Bergen op Zoom herijkt en opnieuw vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om een kerstmarkt te organiseren binnen de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders verleent een subsidie ad € 20.000,- aan de ondernemersvereniging STERCK voor het organiseren van een bijzondere kerstmarkt.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Ad Coppens en Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken