Sluiten

Openbare Besluitenlijst 17 november 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Sociaal Innovatiefonds en Energie Innovatiefonds

Het college van B&W heeft de subsidieregeling Sociaal Innovatiefonds en Energie Innovatiefonds vastgesteld. Door middel van een raadsmededeling wordt de raad geconsulteerd over het instellen van een subsidieplafond: Sociaal Innovatiefonds €400.000 en Energie Innovatiefonds €200.000.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens  

Detailhandelsstructuurvisie

Het college stemt in met de uitgangspunten van de ontwerp Detailhandelsstructuurvisie. Het gaat om de gewenste structuur voor Bergen op Zoom, waarin wordt ingezet op een kwalitatieve versterking van de volgende winkelgebieden:

  • Binnenstad: Hoofdwinkelgebied met divers winkelaanbod voor inwoners, regio en toeristisch-recreatieve bezoeker
  • Halsteren-centrum: compleet boodschappencentrum voor inwoners Halsteren en Lepelstraat
  • Wijkverzorgend boodschappencentrum met supermarkt van moderne omvang: Koopcentrum Bergen, Pius Plaza, Bloemendaal, Zonneplein, Het Kompas, Markiezaten;
  • Bovenlokaal PDV-cluster (perifere detailhandel voorzieningen) met woninginrichting en volumineus: Meubelboulevard/De Zeeland.

Nieuwe winkelontwikkelingen op andere locaties worden alleen toegestaan wanneer zij bijdragen aan de versterking van de gewenste winkelstructuur. Het college heeft het predisium gevraagd een bijeenkomst te plannen om de gevoelens van de gemeenteraad hierover te peilen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Visie duurzame ontwikkeling

B&W stemmen in met de visie duurzame ontwikkeling en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Duurzame ontwikkeling is een continue proces dat volop kansen biedt om lokalle bewuste keuzes te maken voor mens, milieu en maatschappij. De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in vier pijlers: maak mogelijk; moedig aan; betrek mensen; geef het goede voorbeeld. De gemeente zoekt de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen en organisaties. Zo streven we naar een duurzame gemeenschap.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Bedrijveninvesteringszone Centrum

B&W werken mee aan het instellen van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de binnenstad van Bergen op Zoom. Gemeente en Ondernemersvereniging Sterck sluiten hiervoor  een uitvoeringsovereenkomst. Het college legt het voorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De gemeente kende al een Bedrijveninvesteringszone voor het centrum. Die is ingesteld naar aanleiding van de Experimentenwet BI-zones, die 1 mei 2009 van kracht werd en eindigt op 1 januari 2016. Deze wet is inmiddels geëvalueerd en permanent geworden: de Wet op de Bedrijveninvesteringszones. Om die reden willen Sterck en gemeente een nieuwe BI-zone instellen. Dit houdt in dat de gemeente bij ondernemers een bijdrage int en die uitkeert aan Sterck. Sterck zet deze vervolgens in om het centrum schoon, heel en veilig te houden. Bovendien biedt de nieuwe wet ook mogelijkheden om deze middelen in te zetten voor economische ontwikkeling, promotie, leefbaarheid en veiligheid.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Treasurystatuut en nota Rentebeleid

Het college heeft ingestemd met de Nota Rentebeleid en Treasurystatuut.
De actualisatie van deze nota vormt het sluitstuk van een proces waarin de gemeenteraad is meegenomen in deze materie. Dit in lijn met het collegeprogramma, waarin vermindering van de schuldenpositie en het gebruik maken van de huidige, lage rentestanden voor het verminderen van de schuldenlast speerpunten vormen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief

B & W vragen de gemeenteraad toestemming om samen met acht andere gemeenten gezamenlijk een archief te vormen voor de regio West-Brabant West. De negen colleges hebben in 2013 de intentie uitgesproken samen tot een regionaal archief te komen.
Het nieuwe archief moet nu en in de toekomst in staat zijn om adequaat, betrouwbaar en professioneel archiefinformatie te verwerven, beheren en beschikbaar te stellen, Dit geldt zowel voor analoge als digitale informatie. Het regionale archief wordt in juli 2016 operationeel.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

APV 2016

Het college stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens

Nota Parkeernormering

B&W hebben de nota Parkeernormering vastgesteld en bieden deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Nota Investeren en afschrijven

Het college heeft ingestemd met de nota Investeren en afschrijven 2015. De nota wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Nota Reserves en voorzieningen

Het college heeft ingestemd met de nota Reserves en voorzieningen 2015 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Grondexploitatie Groene Gordijn

Het college van B en W heeft de herziening van de grondexploitatie Groene Gordijn, standlijn medio oktober 2015, vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Monitor Sociaal Domein

B en W hebben de monitor Jeugd, WMO en Sociale Voorzieningen over het eerste half jaar van 2015 vastgesteld en doorgeleid naar de raadswerkgroep Sociaal Domein.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Regeling standplaatsverdeling Woonwagencentra

Het college van B&W heeft de regeling standplaatsverdeling woonwagencentra Bergen op Zoom 2015 vastgesteld. Het gaat om een technische aanpassing. Deze regeling regelt de verdeling van woonwagenstandplaatsen en sluit aan op het recent door de gemeenteraad vastgestelde woonwagenbeleid.
Nieuw in de regeling is:

  • Het behoud van 50 punten voor de wachtlijst als mensen als tijdelijke oplossing een reguliere huurwoning in de gemeente Bergen op Zoom betrekken.|
  • Het behoud van de plaats op de wachtlijst bij het afwijzen van een beschikbare standplaats.
  • Het invoeren van een (mantel)zorgregeling bij eerstelijns familieverband.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden 

Resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen

Het college heeft ingestemd met de Resultaatovereenkomst maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 en biedt deze ter ondertekening aan de zorgaanbieders aan. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd wonen aan mensen met een psychische of psychosociale problemen, om hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij te bevorderen. Bergen op Zoom is centrumgemeente Beschermd Wonen voor Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen en Roosendaal. Dit jaar is een inkooptraject gestart, waar de resultaatovereenkomst uit is voortgekomen. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Internationale Schakelklas ROC West-Brabant

Het ROC West-Brabant ontvangt voor de huisvesting van een internationale schakelklas van de gemeente een bedrag per leerling. Deze klas wordt voor de komende jaren gehuisvest aan de Nobellaan 25. In de internationale schakelklas zitten leerlingen die net in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens

Verantwoording sociaal domein

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording in het sociaal domein.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Omgevingsvergunning jeugdzorgkliniek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van een kleinschalige praktijk op het gebied van jeugdzorg in het pand aan de Halsterseweg 284 in Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Bezwaarschrift Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college verklaart een bezwaarschrift van Stichting Verenigde Wijkcentra over het afwijzen van het subsidieverzoek voor inrichtingskosten van wijkcentrum Het Fort ongegrond. Volgens de bezwarencommissie heeft het college het subsidieverzoek terecht afgewezen. Argument van het college is dat het welzijnsbeleid geen ruimte biedt om voor inrichtingskosten subsidie te verlenen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Zelfevaluaties Basisregistratie personen en waardedocumenten

De gemeente heeft zelfevaluaties Basisregistratie Personen en waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen) uitgevoerd en een rapportage ‘evaluatie informatiebeveiligingsbeleid’ en een beveiligingsplan opgesteld. De gemeente Bergen op Zoom voldoet aan de landelijke normen. De uittreksels zijn verzonden naar het ministerie van BZK en het College Bescherming Persoonsgegevens. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Takendiscussie en Toekomstvisie

Op 21 oktober heeft de 1e bijeenkomst in het kader van de takendiscussie en toekomstvisie plaatsgevonden. Aan verschillende tafels konden raadsleden informatie ophalen over de taken van de gemeente. Aanvullende vragen en opmerkingen zijn genoteerd en voorzien van een toelichting. Deze toelichting wordt naar de gemeenteraad gestuurd.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Informatiebijeenkomst over omgevingsrecht

Het college vraagt het presidium een informatieve bijeenkomst te organiseren om de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen van het nieuwe omgevingsrecht.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken