Sluiten

Openbare besluitenlijst 8 september 2015

Roks, M. (Marloes)

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen die drie jaar of langer rond komen van een inkomen op het sociaal minimum en geen zicht op inkomensverbetering hebben. De toeslag kan één keer per 12 maanden worden aangevraagd. Als de situatie niet is gewijzigd, kan na 12 maanden opnieuw een individuele inkomenstoeslag worden aangevraagd. De individuele inkomenstoeslag is er voor personen van 21 jaar en ouder maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd (nu 65 jaar en 3 maanden). Wel moet worden aangetoond, wat het afgelopen jaar is gedaan om de inkomenssituatie te verbeteren.

De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag. Het belangrijkste verschil is dat de gemeente nu ook kijkt of mensen zich voldoende hebben ingespannen om hun inkomen te verbeteren. De inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op het inkomen voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koelkast, eettafel of bankstel. In september heeft het college beleidsregels voor de verstrekking van de individuele inkomenstoeslag vastgesteld ten aanzien van het begrip uitzicht op inkomensverbetering. In deze beleidsregels zijn de criteria voor deze beoordeling neergelegd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verlenging Resultaatovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo 2015 en vaststellen tarieven 2016

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een brede verantwoordelijkheid gekregen voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten boden is toen uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding en kortdurend verblijf. In 2014 is, samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, met de aanbieders een overeenkomst afgesloten voor de nieuwe taken begeleiding en kortdurend verblijf. Deze overeenkomst is afgesloten voor één jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlening door de gemeente. Het college heeft besloten om deze overeenkomst met één jaar te verlengen en heeft de tarieven vastgesteld.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens, Yvonne Kammeijer en Ton Linssen

Plan van Aanpak Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom

Het college heeft besloten om in te stemmen met het Plan van Aanpak (PvA) voor een Actieplan ‘programma Biobased Economy Bergen op Zoom’. Dit actieplan zal omvatten welke ambitie de gemeente Bergen op Zoom de komende jaren zal inzetten op de ontwikkeling van een Biobased Economy in Bergen op Zoom en de regio, welke stappen er nodig zijn om daar te komen en welke rol de gemeente hierin kan nemen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Verkoopaanbieding Noordland

Het college heeft een verkoopaanbieding gedaan van een perceel grond op het Noordland van 1,5 ha.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken