Sluiten

Openbare besluitenlijst 27 augustus 2015

Johan van Kalmthout

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid

Het college heeft kennis genomen van en ingestemd met de evaluatie van de kadernota Integrale Veiligheid. Hierover wordt een informerende brief aan de gemeenteraad gestuurd.
Portefeuillehouder burgemeester Frans Petter

 

Huisvesting ROC-West-Brabant en Omroepstichting Zuidwest gecombineerd met Facilitair Bedrijf

Het college heeft kennis genomen van toelichting en advies over alternatieve financierings- en ontwikkelingsmogelijkheden van de gezamenlijke (her)huisvesting van het ROC-West-Brabant en Omroepstichting Zuidwest gecombineerd met het Facilitair Bedrijf.. Op basis daarvan heeft het college ingestemd met een raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt een aanvullend krediet van € 2.878.352,- ter beschikking te stellen voor de realisatie van een gemeenschappelijke (her)huisvesting op het perceel aan de Dr.ir. van Veenweg 6,8 en 10 in de Geertruidapolder. Wethouder Linssen heeft hierin een minderheidsstandpunt ingenomen.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen

 

Onderwijsagenda

Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet goed op elkaar aan. Om iets te doen aan deze mismatch, heeft het college in haar collegeprogramma vastgelegd dat er een onderwijsagenda komt. De gemeente heeft hierbij een faciliterende en stimulerende rol. De focus wordt hierbij gelegd op de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) om de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt te beperken en de flexibiliteit van werknemers te vergroten. Het college biedt deze agenda met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan ter vaststelling.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

Instelling fondsen

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een Economisch Stimuleringsfonds, een Sociaal Innovatiefonds en een Energie innovatiefonds in te stellen met de daarbij behorende criteria. Voor deze fondsen komt in totaal een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitbreiding programmabegroting met programma Bedrijfsvoering

Het college heeft, vooruitlopend op een wetswijziging per 2017, besloten om de gemeenteraad voor te stellen om met ingang van de Begroting 2016 de programma-indeling van de Begroting c.a. uit te breiden met een programma Bedrijfsvoering. In het programma Bedrijfsvoering vindt de kostenverdeling van de overhead plaats, waarmee de budgetten van de andere programma’s transparanter worden voor de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

(Her)aanbesteden exploitatie organisatie Bergse kermissen

In april 2015 is de voorgenomen gunning van de opdracht ‘exploiteren organisatie Bergse kermissen’ bekendgemaakt. Tegen het gunningsvoornemen is door een van de afgewezen partijen bezwaar aangetekend. Met name de bezwaarpunten dat de Stichting Behoud Kermissen zich na gunning niet spoedig heeft ingeschreven bij het handelsregister en het ontbreken van duidelijke criteria, zoals locaties, in de offerteaanvraag is voor de aanbestedende dienst de aanleiding geweest om de aanbestedingsprocedure te beëindigen en tot her-aanbesteding over te gaan.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken