Sluiten

Openbare besluitenlijst 1 september 2015

Johan van Kalmthout

Verzoek eenmalige subsidie Stichting ‘Samen kunnen we het zelf’

Het college verleent geen subsidie aan de Stichting ‘Samen kunnen we het zelf’. Die stichting had een subsidieverzoek gedaan van € 9000,- voor het voortzetten van internetcommunities met verhalen die gebruikt worden als hulpmiddel bij opgroei- en opvoedingsproblemen.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen
 

Plan van aanpak uitvoeringsnota jeugd

In 2014 is de nota ‘Samen leven, Samen Doen’ vastgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een uitvoeringsnota Jeugd. Deze nota brengt de basisstructuur in kaart, alles wat zich afspeelt binnen het veld Jeugd, dat mede door de gemeente wordt vormgegeven. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen/activiteiten er in de komende periode van belang zijn.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen

 

Regionaal jongereninloophuis Dynamo

De Leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt samenwerking West Brabant West starten met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 een inloophuis voor jongeren van 18+ die geen startkwalificatie hebben en ondersteuning zouden willen krijgen bij het vormen van toekomstperspectieven en dromen van jongeren. Dynamo wordt gehuisvest in het bedrijvenverzamelgebouw aan de Parallelweg 68D. Wethouder Yvonne Kammeijer heeft inmiddels, samen met wethouders van de samenwerkende gemeenten en Peter van der Velden van Werk en Vakmanschap, het huis geopend.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college heeft besloten de vastgestelde begroting 2016 en de jaarrekening 2014 van de BWB ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een ingediend bezwaarschrift ten aanzien van een beslissing op een WOB-verzoek ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Verlening subsidie 2015 aan Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest

Het college heeft subsidie verleend aan Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 13.867,- voor het bieden van praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk aan onder andere de inwoners van Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

Handhavend optreden wegens illegale kamerverhuur

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de eigenaar van een pand aan de Plataanstraat wegens illegale kamerverhuur. Tijdens controles is vastgesteld dat het pand in strijd met het bestemmingsplan en het Bouwbesluit wordt gebruikt door meer dan één huishouden dan wel voor kamerverhuur of logies.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Reactie bestuurlijk hoor- en wederhoor Rekenkameronderzoek ICT-Beleid

Het college heeft kennis genomen van de conclusies van de Rekenkamer West-Brabant ten aanzien van onderzoek ‘ICT-Beleid’. De Rekenkamer concludeert dat het ICT-beleid in het algemeen zowel doeltreffend als doelmatig is en het beeld geeft van een deskundige en goed in positie zittende informatiefunctie. De Rekenkamer acht verder ontwikkeling mogelijk door het bestuur intensiever te informeren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Vaststelling subsidie peuterspeelzaalwerk

De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) heeft in het jaar 2013 € 1.562.991,- ontvangen voor het uitvoeren van voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) en € 196.846,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk. Deze bedragen zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Om kinderen gelijke kansen te bieden wordt er op alle zalen van SPB gewerkt met een VVE-programma. Hiermee wordt spelenderwijs aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden (denk-, motorische-, creatieve-, persoonlijke- en sociaal-emotionele ontwikkeling). Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het programma begint op de peuterspeelzaal of kinderopvang en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

Uitvoeringskader voor het project Geluidsisolatie Zeeuwse lijn

Voor de Zeeuwse lijn heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu in 2011 saneringsbesluiten genomen. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om de geluidsbelasting in de woningen te onderzoeken en maatregelen te treffen indien de wettelijke normen worden overschreden. ProRail is verantwoordelijk voor het financieren van het onderzoek en het aanbrengen van isolerende maatregelen. ProRail heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven dit uit te voeren. Bij de uitvoering van het project Gevelisolatie wil Rijkswaterstaat de gemeente maximaal ontzorgen door het gehele project met voorlichting, onderzoek en eventuele gevelisolatie van woningen uit te voeren. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt die voor een groot deel zijn verwoord in het ‘Uitvoeringskader Gevelisolatie Spoor 2014 (UGS ’14).
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Beslissing op bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, besloten om het bezwaarschrift namens bewoners van een pand aan de  Klutsdorpseweg  tegen het besluit om geen geluidwerende maatregelen te treffen, niet-ontvankelijk te verklaren en de bezwaarschriften namens de bewoners van panden aan de  Halsterseweg, de Klutsdorpseweg, en het Laageinde ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Brief over belastingplan 2016 en antwoordbrief aan Lijst Linssen over belastingen

Het college stelt de raad via een brief op de hoogte van het komende Belastingplan 2016 en de Rijksoverheid en beantwoordt vragen van Lijst Linssen over de reclame- en precariobelasting.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Afronding en verantwoording ISV periode 3

Het college heeft besloten om de provincie Noord-Brabant te informeren over de voortgang ISV 2014. Omdat de financiële betrokkenheid van het Rijk middels het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing eind 2014 is vervallen, dienst deze brief ook als afronding van de ISV periode in relatie tot de provincie. De opgave voor stedelijke vernieuwing zelf blijft in Bergen op Zoom komend decennium overeind. Daarvoor zal nieuw beleid en een andere aanpak worden geformuleerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Vaststelling rapportage herstructurering WVS-groep

Eind 2014 hebben de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep een adviestraject opgestart om te komen tot een Plan van Aanpak voor de herstructurering van de WVS-groep. Herstructurering van WVS-groep is noodzakelijk door de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, de verwachte financiële tekorten in het meerjarenperspectief en om te komen tot een sluitende ketenaanpak. Door de portefeuillehouders SW van de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep is een herstructureringsplan vastgesteld waarbij de WVS-groep wordt opgevormd tot een leer-werkbedrijf om mensen arbeidsfit te maken voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Toekomst Stichting Samen Werken

De invoering van de Participatiewet zorgt ervoor dat er anders gekeken wordt naar de partners in de uitvoering. Het bestuur van Stichting Samen Werken heeft daarom besloten dat de stichting in haar huidige vorm niet kan voortbestaan. Wel is zij samen met het college van mening dat het van groot belang is dat er een instrument beschikbaar blijft voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief. Stichting Samen Werken wordt daarom omgevormd tot een stichting die voor de doelgroep werkt en mensen begeleidt bij maatschappelijk nuttig werk en vergroting van de zelfredzaamheid.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken