Sluiten

Openbare Besluitenlijst 7 juli 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Beleidsregels reïntegratie Participatiewet

Voor de uitvoering van de Re-integratieverordening Participatiewet heeft het college beleidsregels vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de Re-integratieverordening nader moet worden uitgelegd en uitgevoerd. Tevens is vanwege beperkte financiële middelen een subsidieplafond voor de participatievoorziening beschut werk ingesteld. Om tot een eenduidige werkgeversbenadering te komen, zijn de beleidsregels regionaal (West-Brabant) vormgegeven.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Subsidie 2015-2017 Stichting Fort Smakelijk

Het college heeft besloten om in te stemmen met het verlenen van subsidie voor 2015, 2016 en 2017 aan Stichting Fort Smakelijk. Jaarlijks gaat het om een bedrag van € 19.987,-. Met de laagdrempelige activiteiten van Fort Smakelijk wordt bereikt dat mensen, al dan niet met een krappe beurs, met elkaar in contact komen. Fort Smakelijk vormt zo een sociaal ontmoetingspunt waarbij gezond eten ook belangrijk is. Deze activiteiten sluiten goed aan bij de visie zoals verwoord in de Kadernota Sociaal Domein waarbij ‘meedoen’ aan de samenleving centraal staat. Bovendien is het voor Bergen op Zoom een innovatief concept.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks     

Gebruik en exploitatie Gevangenpoort

Het college heeft ingestemd met de bestemming van De Gevangenpoort als buitenpost van het Historisch Centrum Markiezenhof waarbij de gebruikersrol wordt ondergebracht bij het Cultuurbedrijf. Ook de gebruikersrol van de beeldentuin en de 2e binnenplaats van het Markiezenhof zullen worden ondergebracht bij het Cultuurbedrijf. Tenslotte is er ook ingestemd met het doen van een onderzoek om de exploitatie van de Synagoge onder te brengen bij het Cultuurbedrijf.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen    

Aanwijzen hondenlosloopterreinen

Het college heeft besloten om op basis van een artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening hondenlosloopterreinen Bergen op Zoom aan te wijzen. Het gaat hier om terreinen waarop een hond los mag lopen. Wel blijft voor deze terreinen de verplichting bestaan dat de uitwerpselen verwijderd moeten worden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Beleidsregels toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang

Het college heeft de model-beleidsregels van de VNG met betrekking tot de toegankelijkheid van de Maatschappelijke Opvang vastgesteld. Bergen op Zoom is Centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Vanuit die taak heeft Bergen op Zoom samen met alle 42 andere centrumgemeenten een convenant ondertekend om de landelijke toegankelijkheid van de Maatschappelijke Opvang te waarborgen. Het convenant bevat samenwerkingsafspraken die moeten voorkomen dat mensen die opvang nodig hebben, nergens terecht kunnen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Evaluatie Begroting 2015

Het college heeft de evaluatie van de begroting 2015 vastgesteld en gaat de conclusies en aanbevelingen die uit de evaluatie zijn gekomen zoveel mogelijk betrekken bij het opstellen van de Begroting 2016.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Verkoop Vermuidenweg 4-6

Het college heeft besloten de locatie Vermuidenweg 4-6 te verkopen aan watersportvereniging De Schelde. Het gaat hierbij om een bedrag van € 295.000,-. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de taakstelling Vastgoed. De financiële consequenties hiervan zullen worden verwerkt in het 2de Concernbericht.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken