Sluiten

Openbare Besluitenlijst 29 september 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Intentieverklaring Onderzoek voortzetting (tweede fase) Green Chemistry Campus (GCC)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ondertekening van de Intentieverklaring Onderzoek Voortzetting (tweede fase) Green Chemistry Campus (GCC). Met de intentieverklaring spreken de bij de GCC betrokken partners – het bedrijf Sabic, de gemeente Bergen op Zoom, de provincie Noord-Brabant en de NV REWIN, uit om de mogelijkheden voor de voortzetting van de GCC nader te onderzoeken. De huidige Samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen eindigt op 31 december 2015.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter        

Handhavend optreden tegen strijdig gebruik van een pand in de Scharstraat

Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen een eigenaar van een woning aan de Scharstraat omdat deze het pand in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. Het pand wordt niet bewoond, maar wordt gebruikt als kantoor.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Ontwikkelingen grondbedrijf in het kader van begroting 2016

Het college heeft besloten om de herzieningen van de grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg, het herziene Meerjarenprogramma grondbedrijf, de dekking van het ontwikkelbudget en afdracht Aangenaam Bergen op Zoom en het beschikbaar stellen van de jaarkredieten 2016 voor de in uitvoering zijnde plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststellen jaarlijkse subsidie Thuiszorg West-Brabant

Het college heeft de subsidie voor 2014 aan Thuiszorg West-Brabant voor het Basispakket Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar vastgesteld op € 810.399,-. Voor het Maatwerkpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is de subsidie vastgesteld op € 60.226,-. Van het overgebleven saldo wordt van Thuiszorg West-Brabant een bedrag van € 8.841,- teruggevorderd.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks    

Cofinanciering trajecten Nazorg na detentie

Op basis van cofinanciering tussen het Rijk en de gemeenten die deelnemen aan het Veiligheidshuis worden er in 2015 en 2016 trajecten ingezet voor mensen die terugkomen uit detentie. Het gaat om trajecten op het gebied van werk & inkomen, zorg, schuldhulpverlening en huisvesting.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Antwoord aan college van Woensdrecht over ICT-samenwerking

Het college heeft antwoord gegeven op de vraag van het college van B&W van de gemeente Woensdrecht naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel ‘oprichting Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West Brabant West’.   
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Tweede Concernbericht 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het 2de Concernbericht 2015 en heeft dit ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 2de Concernbericht 2015 blikt vooruit naar het einde van het jaar. Daar waar nodig leidt dit tot financiële bijstelling van de begroting 2015.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Programmabegroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019

Het college heeft ingestemd met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. De begroting is structureel en reëel sluitend. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken