Sluiten

Openbare Besluitenlijst 28 juli 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Oprichting ICT samenwerking West Brabant West

Het college is akkoord gegaan met een aantal besluiten dat genomen moest worden om daadwerkelijk over te gaan tot de oprichting van de gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant West. De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met die regeling. Het is de bedoeling dat per 1 augustus gestart kan worden met ICT WBW. Met deze besluiten is de gemeente Bergen op Zoom vertegenwoordigd in het bestuur en in de directie van de ICT WBW.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Informatiebijeenkomst tariefopbouw Afvalstoffen

Het college verzoekt het presidium een informatiebijeenkomst te houden waarbij de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële consequenties van het onderdeel tariefopbouw ‘Afvalstoffen’.  De bijeenkomst vindt plaats op verzoek van de commissie. Later dit jaar zal het nieuwe Afvalstoffenbeleidsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens        

Informatie over Ladder voor duurzame verstedelijking

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over het proces met de Regio West-Brabant over de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. In de afgelopen periode is in overleg met de Provincie de regionale markt van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel in beeld gebracht. Uit deze analyses is gebleken dat als alle plannen die op dit moment in de regio ‘op de rol staan’ daadwerkelijk worden uitgevoerd, er een enorme overcapaciteit ontstaat. Halve of niet ingevulde voorzieningen en leegstand zijn hiervan het gevolg.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen     

Ontwerpbestemmingsplan ‘Theodorushaven – Noordland’

Eerder dit jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Theodorushaven – Noordland’ ter inzage gelegen. Gedurende die termijn zijn vooroverleg- en inspraakreacties ontvangen. De ingekomen reacties zijn betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en hebben in sommige gevallen tot aanpassing van het plan geleid.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te brengen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Exploitatie openbaar vervoer 2016 en gunning Deeltaxivervoer

Het college heeft kennisgenomen van de wijzigingsvoorstellen openbaar vervoer 2016 en de definitieve gunning voor het Deeltaxivervoer. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Sinds eind vorig jaar rijd Arriva in West-Brabant het openbaar vervoer volgens een nieuw contract en dat betekent andere afspraken en spelregels voor de uitwerking van de dienstregeling voor de komende jaren. Voor de dienstregeling 2016 zijn er voor de gemeente Bergen op Zoom verschillende wijzigingen voorgesteld. Het gaat vooral om wijzigingen in gemeentegrensoverschrijdende ritten.
Voor het deeltaxi-vervoer in de regio is in de afgelopen maanden een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN) uit Tilburg verzorgt de komende vier jaar het deeltaxivervoer in de regio West-Brabant. Deeltaxivervoer wordt geïndiceerd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is er voor mensen met een beperking die niet zelf op een andere manier naar bijvoorbeeld familie of winkelcentrum kunnen reizen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden                        

Inkoopstrategie jeugdhulp 2016

Het college van B&W heeft de inkoopsystematiek vastgesteld waarin de kaders geschetst staan die gehanteerd worden voor de inkoop van zorg voor 2016 bij de jeugdaanbieders. Gemeenten hebben per 1 januari 2015 de jeugdzorg als nieuwe taak overgekregen van het rijk en de provincie (de transitie van de jeugdzorg). Reden voor deze decentralisatie is dat het Rijk constateerde dat jeugdzorg (te) vaak niet tot de gewenste resultaten leidde en het gebruik en de kosten sterk toenamen. In de zorg voor jeugd werken de negen gemeenten in West-Brabant samen. Dit jaar is de Jeugdhulpcatalogus ingevoerd: opgesteld door de zes grootste jeugdhulpaanbieders in onze regio en de koepel van kleine zorgaanbieders. Met de Jeugdhulpcatalogus als instrument in de doorverwijzing is de omschakeling gestart van ‘aanbodgericht’ naar ‘zorggericht’ denken. Momenteel moet er gestart worden met de inkoop van zorg voor het jaar 2016.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks   

Subsidieregeling instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015

Het college heeft besloten om de subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015 vast te stellen. De Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015 volgt de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing 2012-2014 op. Met de term gebouwd erfgoed wordt tot uitdrukking gebracht dat niet alleen monumenten ‘beschermenswaardig’ zijn, maar ook alle overige panden en objecten binnen het beschermd stadsgezicht. De subsidieregeling biedt ook de mogelijkheid om subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van een zogenaamd duurzaamheidsonderzoek. Hiermee wordt onderzocht hoe de milieuprestaties van monumenten kunnen worden verbeterd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

De script aanpak: Bergse aanpak van de transformatie in het sociaal domein

Het college heeft ingestemd met de ‘script aanpak’, de Bergse aanpak van de transformatie in het sociaal domein.
In 2013 is door de gemeenteraad de nota sociaal domein: ‘Samen leven, samen doen’ vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het sociaal domein opgenomen. De afgelopen jaren is de gemeente samen met organisaties en inwoners bezig geweest met de invoering van nieuwe taken en verantwoordelijkheden (3D’s). Na de invoering van de 3 transities heeft de gemeente een andere positie gekregen binnen het sociaal domein. De gemeente is van uitvoering naar regisseur gegroeid. Hierdoor is het van belang om het sociaal domein opnieuw in te richten en daadwerkelijk aan de slag te gaan met de transformatie van het sociaal domein. Dit heeft geresulteerd in ‘De script aanpak’.|
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens    

Besluit handhavend optreden tegen overtreding door MCT van geluidsnormen                                

Het college heeft besloten handhavend op te treden met een last onder dwangsom tegen de overtreding van geluidsvoorschriften door Markiezaat Container Terminal. Eind vorig jaar en ook dit jaar is uit geluidsmetingen gebleken dat er overtredingen van de geluidsvoorschriften plaats hebben gevonden. Daarom wordt er nu een last onder dwangsom opgelegd. Bij iedere nieuwe overtreding van de geluidsnormen wordt een dwangsom van € 10.000,- verbeurd met een maximum van
€ 50.000,-.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Verzoek kerken m.b.t. opvang vluchtelingen                                                        

Vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke en Protestantse kerken en de Ulu moskee in Bergen op Zoom hebben het college verzocht om heroverweging van het besluit van de gemeenteraad tot het afbreken van het onderzoek naar mogelijke opvang van vluchtelingen uit Syrië en Irak.
Het college heeft de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen te kennen gegeven dat de keuze van de gemeenteraad, als vertegenwoordiging van de totale bevolking van de gemeente Bergen op Zoom, gevolgd zal worden. Het college gaat wel dankbaar gebruik maken van de aangeboden diensten van de geloofsgemeenschappen ter ondersteuning bij de opvang van de in de gemeente ondergebrachte statushouders.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Bijeenkomst participatie

Het college gaat het presidium verzoeken in september een bijeenkomst te organiseren voor raadsleden over de rol van inwoners in het sociaal domein.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Patrick van der Velden 

Verstrekken van herziene grondexploitatie aan Provincie

Het college heeft besloten de laatst herziene grondexploitatie van ScheldeVesting te verstrekken aan de Provincie Noord-Brabant als uitvloeisel van de jaarlijkse subsidieverplichting ten behoeve van dit project.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen        

Deelname aan Platform Middelgrote Gemeenten

De gemeente Bergen op Zoom is aspirant lid geworden van het Platform Nederlandse Gemeenten (PMG). Het PMG is een netwerkorganisatie voor kennisdeling en belangenbehartiging, specifiek gericht op de middelgrote gemeenten in Nederland.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter
 

 

 

Uitgelicht

Zoeken