Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 juni 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Ontwikkelingen voormalig gasfabriekterrein/PNEM-locatie

Het college heeft ingestemd met de bieding van Blauwhoed voor de voormalige PNEM-locatie waarmee de realisatie van 62 grondgebonden woningen en appartementen mogelijk wordt gemaakt. De afspraken worden verder uitgewerkt in een koopovereenkomst wordt verder uitgewerkt en aan het college voorgelegd als hierover ambtelijk overeenstemming is bereikt. Het college heeft tevens om medewerking te verlenen aan de wijziging van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Ad Coppens en Ton Linssen   

Ongegrond verklaren van bezwaarschrift

Het college heeft een bezwaarschrift dat gericht is tegen het openbaar maken van stukken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, ongegrond verklaard. Het gaat hierbij om documenten die betrekking hebben op de handelswijze bij het constateren en ruimen van een dumping van drugsafval.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Monitor Sociale Voorzieningen over het 1e kwartaal 2015

Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 1e kwartaal 2015 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Op 31 maart 2015 ontvingen 1834 klanten een bijstandsuitkering. Twee jaar daarvoor waren dat nog 1502 personen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beschermd Wonen

In december 2014 heeft het college de subsidies voor de uitvoering van beschermd wonen voor een halfjaar in plaats van een jaar verleend. Dit in verband met het tekort op het budget dat de gemeente hiervoor van het Rijk heeft gekregen. In mei 2015 is bekend geworden dat het Rijk het tekort voor de gemeente zal compenseren. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, de subsidiebesluiten van december 2014 in te trekken en de betrokken instellingen alsnog subsidie te verlenen voor het hele jaar 2015.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Uitwerking Cultuurvisie: nieuwe subsidiesystematiek

Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe systematiek voor het verstrekken van cultuursubsidies, waarbij uitgegaan wordt van een herverdeling van de bestaande middelen en scheefgroei in subsidieverlening wordt rechtgetrokken.
Hierin worden 3 subsidiestromen onderscheiden:

  • Subsidie Culturele infrastructuur;
  • Basissubsidie Kunst en Cultuur;
  • Subsidie Culturele activiteiten (projecten en evenementen)

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieregelingen gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening

Per 1 juli van dit jaar treedt de Algemene subsidieverordening 2015, zoals die in maart door de raad is vastgesteld, in werking. Daarmee vervalt de voorgaande Algemene subsidieverordening. Regelingen over activiteiten, afhandeling van aanvragen etc. zijn aangepast aan de nieuwe subsidieverordening en zijn door het college dan ook opnieuw vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ton Linssen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidie Zuivelstraat t.b.v. het verbeteren van gevels

De hoek Zuivelstraat/Kremerstraat is een belangrijke blikvanger op de Grote Markt en heeft een grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Omdat de begane grond weer in gebruik is genomen en door het herstel van de gevels te subsidiëren, wordt de ruimtelijke kwaliteit op deze locatie versterkt. In z’n totaliteit gaat het om een bedrag van € 15.000,-.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Jaarverslag Stadsmakelaar 2014

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Stadsmakelaar over 2014. In het verslag wordt een verantwoording afgegeven over de activiteiten die in 2014 zijn ontplooid door de Stadsmakelaar.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ton Linssen    

Financieringsbeleid

Het college heeft kennis genomen van de verwachte financieringsplanning en schuldpositie voor de periode 2015-2035 en is bezig het rentebeleid en de leningportefeuille te actualiseren en te optimaliseren. Daarbij wordt goed gekeken naar de financieringsbehoefte voor de middellange termijn, mede ingegeven door de historisch lage rente.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Maatschappelijke Opvang tweede helft 2015 en het hele jaar 2016

Het college heeft besloten om de maatschappelijke opvang voor het laatste kwartaal van dit jaar en voor het volgend jaar te gunnen aan de Traversegroep.
Vorig jaar december heeft het college reeds besloten om de subsidierelatie met Novadic Kentron op te zeggen en via een inkooptraject tot een nieuwe partij te komen.
De aanbesteding is beoordeeld op verschillende onderdelen. Belangrijkste daarvan is dat minimaal 50% van het huidige personeel moest worden overgenomen en dat er minimaal 30.000 bruto manuren geleverd moesten worden. Het contract tussen gemeente en Traverse is op 23 juni getekend.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks    

Wijziging beleidsregels sociaal medische indicatie kinderopvang

Het college heeft ingestemd met de nieuwe uitvoeringsregels voor de kinderopvang op basis van de sociaal medische indicatie. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ISD Brabantse Wal. Vanwege de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 was het nodig om de bestaande regeling aan te passen. Daarnaast is in de regeling nu ook de regeling meegenomen om de jeugdprofessionals te laten indiceren (voorheen was dat niet het geval). Vaststellen van medische belemmeringen blijft echter voorbehouden aan een arts.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks  

Controleverordening 2013

Met de controleverordening stelt de raad kaders voor de opdrachtverstrekking van de jaarrekeningcontrole aan de accountant. Daarnaast worden de controleverordeningen van Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met elkaar in overeenstemming gebracht zodat er een eenduidige basis is voor de opdrachtverstrekking.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken