Sluiten

Openbare Besluitenlijst 6 januari 2015

Etiënne Homs

Resultaatovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015 en deze aan te bieden aan TSN, TWB, Axxicom, Tzorg, Surplus, Privazorg en DAT.
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben ervoor gekozen om de invoering van de Wmo 2015 samen uit te voeren. Zij hebben hier een gezamenlijk projectplan voor opgesteld. Een van de onderdelen die geregeld moet worden is het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor huishoudelijke ondersteuning. Samen met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zijn nieuwe overeenkomsten opgesteld. De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben met de nieuwe resultaatovereenkomst huishoudelijke ondersteuning ingestemd. De cliënten worden hierover geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Principeverzoek Wattweg 3

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor een perceel aan de Wattweg, om hier een leisure-invulling of kleinschalige winkelmarkt mogelijk te maken, en de aanvrager hiervan per brief op de hoogte te stellen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2015

In vervolg op de door de raad op 17 december 2014 vastgestelde Verordening parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015, heeft het college het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015, de Beleidsregel aanvragen en verlengen vergunningen Bergen op Zoom 2015 en de prijzen voor het achteraf betaald parkeren vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens

Jaarverslag Leerplicht & RMC 2013-2014

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag Leerplicht & RMC 2013-2014. Het jaarverslag schooljaar 2013/2014 van het Regionaal Leerplichtbureau West Brabant is gepubliceerd, met daarin de resultaten van Bergen op Zoom. De aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen bij leerplichtige jongeren tot 18 jaar is succesvol. Conform de landelijke trend om aandacht te verschuiven naar de groep 18 jaar en ouder, gaat ook het RBL hier komend jaar extra aandacht op vestigen. Met het uiteindelijke doel dat zoveel mogelijk jongeren succesvol het onderwijs verlaten en duurzaam een plek op de arbeidsmarkt bemachtigen.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015

Het college heeft nieuwe beleidsregels voor de bijzondere bijstand vastgesteld. Deze regels zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Vanwege invoering van de Participatiewet alsmede de Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 is aanpassing van de beleidsregels uit 2014 noodzakelijk. Het betreffen louter technische wijzigingen. Het beleid op zich is niet gewijzigd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Geluidsmaatregelen

Het college heeft besloten om op grond van een artikel in het Besluit geluidhinder niet over te gaan tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen bij 22 woningen uit het Tracébesluit A4 Dinteloord – Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Het college heeft de Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom vastgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie 2015 Zeeverkennersgroep Karel Doorman en Vereniging Scouting Halsteren

Het college heeft besloten aan Zeeverkennersgroep Karel Doorman voor 2015 een jaarlijkse subsidie te verlenen van € 12.865,-. De Vereniging Scouting Halsteren krijgt voor het jaar 2015 een subsidie van € 14.596,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Subsidieaanvraag collectieve preventie 2015

Het college heeft, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de regiogemeenten, aan de GGZWNB een subsidie van € 103.085,- toegekend voor het verlenen voor activiteiten collectiever GGZ-preventie. Dit is inclusief € 51.828,- voor de Alzheimercafé’s in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Aan Novadic-kentron wordt onder hetzelfde voorbehoud een subsidie verleend van € 34.052,- voor activiteiten collectiever preventie.
Tenslotte zal een bedrag van € 42.782,- aan collectieve GGZ-preventie uit de Wmo-integratie uitkering worden aangewend voor de regionale inzet aan collectiever preventie.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

Uitgelicht

Zoeken