Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 januari 2015

Splinter, F. (Fabiola)

4de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant                                                

Het college heeft ingestemd met de 4de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant als gevolg van het verzoek van de gemeente Zundert tot toetreding per 1 januari 2016.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Uitkomsten check n.a.v. toezicht omgevingsrecht

In september 2014 heeft de provincie een zogenoemde reality check uitgevoerd bij de gemeente Bergen op Zoom vanuit haar wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder voor het domein omgevingsrecht.
In het jaar 2014 stond naast de check op de handhavingsdocumenten ook het thema ‘toezicht brandveiligheid bij zorginstellingen’ centraal. De provincie is positief over het feit dat de gemeente een duidelijke handhavingsbeleidscyclus kent (handhavingsbeleid, uitvoeringsprogramma’s en evaluatieverslagen) en dat er een goede verbinding wordt gelegd tussen de verschillende documenten. Ook de wijze van diepgang van de uitgevoerde controles op brandveiligheid in de gebruiksfase van zorginstellingen is zeer goed. Belangrijk is wel om oog te houden voor de voortgang in de uitvoering van de controles op brandveiligheid bij zorginstellingen. 
Naar aanleiding van de reality check is ook een aantal verbeterpunten opgesteld. Deze gaan van het beter borgen van samenwerkingsafspraken tot het ‘SMART’ formuleren van doelen, activiteiten en capaciteit. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de reality check.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens      

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Theodorushaven-Noordland’

Het college heeft ingestemd met het Voorontwerpbestemmingsplan 'Theodorushaven-Noordland’. Het voorontwerp is consoliderend van aard. Dat wil zeggen dat het accent ligt op het bevestigen en regelen van het huidige gebruik, het zo nodig vastleggen van ruimtelijke kenmerken van de bebouwde en onbebouwde ruimte en het actualiseren van de bestemmingsregeling.
Het voorontwerp zal in procedure worden gebracht door middel van het starten van vooroverleg en inspraak. Verder zullen de gevoelens van de gemeenteraad worden gepeild via een raadsmededeling.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                         

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het college heeft kennis genomen van de mogelijkheden die de Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke inkomens (WNT) bij inkoop en subsidiëring biedt.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter       

Projectovereenstemming Gasunie

Er worden nieuwe gastransportleidingen in de stad aangelegd en bestaande gastransportleidingen buiten gebruik gesteld ter verbetering van het gastransportsysteem. Er wordt een nieuwe gastransportleiding in de Parallelweg (noordelijk deel) aangelegd en er worden nieuwe gastransportleidingen gerealiseerd in het ontwikkelgebied ScheldeVesting en langs de aan te leggen Randweg Zuidwest. Deze aan te leggen gastransportleidingen maken ook stedelijke ontwikkelingen in Scheldevesting en het voormalige Pnem-terrein mogelijk en dragen bij aan een betere bereikbaarheid van de stad door het kunnen aanleggen van de Randweg Zuidwest. Na de aanleg van deze leidingen wordt de gastransportleiding die rond de binnenstad ligt, buiten gebruik gesteld. De uitvoering is gepland in 2015 en 2016.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen              

Brief van raad van bestuur GGZWNB

Het college heeft een brief ontvangen van GGZWNB over het bestemmingsplan Vrederust. Coördinerend wethouder voor GGZ WNB is wethouder Kammeijer. Zij zal samen met wethouder Van der Velden een gesprek voeren met de directie van GGZWNB over de mogelijk- en onmogelijkheden van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks     

Voordracht bestuurslid voortgezet openbaar onderwijs

Het college heeft ingestemd met de benoeming van Mevrouw Van Oorschot – Van de Watering als toezichthoudend bestuurslid voor de Stichting RSG ’t Rijks voor een periode van maximaal drie jaar.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

 

 

Uitgelicht

Zoeken