Sluiten

Openbare Besluitenlijst 17 maart 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Ontwerpbestemmingsplan Warande

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Warande’ in procedure te brengen. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan eenieder een zienswijze indienen. Het plan is consoliderend van aard. De gemeenteraad krijgt hierover een raadsmededeling toegezonden.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Oprichten 12 woningen aan de Kreukel in de Markiezaten

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van 12 woningen aan De Kreukel in de Markiezaten. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze aanvraag. De aanvraag is in strijd met het geldende planologisch kader. Medewerking wordt verleend door toepassing van een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwerpvisie Ster van Lepelstraat

Het college wil de gevoelens van de gemeenteraad peilen over de Ontwerpvisie Ster van Lepelstraat. Op deze locatie (tussen de A4, Eendrachtsweg en Steenbergseweg) wordt gedacht aan het uitsluitend vestigen van grootschalige en logistieke bedrijven, tot een hoogte van 20 meter. De ontwikkeling dient landschappelijk te worden ingepast.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Plan van aanpak deregulering

Het college wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. Doel is om voor burgers en bedrijven de administratieve lasten tot een minimum te beperken en de dienstverlening te verbeteren. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld. De raad wordt gevraagd zijn mening hierover kenbaar te maken. Het college heeft zelf een aantal onderwerpen geïnventariseerd, waarbij mogelijk regels kunnen worden geschrapt of verbeterd. Ook wordt input gevraagd van burgers en bedrijven.
In 2009 heeft Bergen op Zoom ook al deelgenomen aan het regionale project ‘Vermindering regelgeving en administratieve lasten’. Samen met 14 andere gemeenten en de Kamer van Koophandel zijn 32 vergunningstelsels vereenvoudigd, bijvoorbeeld door het doorlopend maken van de sluitingsuur-, aanwezigheids-, standplaats- en ventvergunning, het invoeren van een meldingsplicht in plaats van vergunning voor kleine evenementen en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure van een aantal vergunningen. Tevens zijn de landelijke collectes van een doorlopende vergunning voorzien.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Geluidssanering

Het college zet de subsidie ‘Tijdelijke overgangsregeling ISV-Geluid’ in voor het voorbereiden, onderzoeken en aanbrengen van geluidwerende maatregelen tegen wegverkeerslawaai aan de Zuidzijde Zoom, Halsterseweg, Tholenseweg en de Steenbergseweg".
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Plan van aanpak onderwijsagenda

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak om te komen tot een onderwijsagenda vastgesteld. Het doel is om hiermee in te spelen op de verbreding van de lokale en regionale arbeidsvraag. In de totstandkoming van de onderwijsagenda en de uitwerking daarvan wordt nauw samengewerkt met het onderwijs en het bedrijfsleven.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Benoeming bestuursleden openbaar onderwijs

Het college van B&W heeft besloten mevrouw Pekelaar als toezichthoudend bestuurslid namens de oudergeleding en Dhr. Thomassen als voorzitter van het stichtingsbestuur van de regionale scholengemeenschap ’t Rijks te benoemen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Standpunt concept Uitvoeringsprogramma RWB

Het college stemt in met het concept Uitvoeringsprogramma van de Strategische agenda van de Regio West-Brabant en zal dit standpunt inbrengen tijdens de netwerkbijeenkomst van de RWB op 17 maart.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Raadsbrief ‘opmaat Beleidskader 2016’

Het college stemt in met het sturen van een brief aan de gemeenteraad waarin het traject in opmaat naar het Beleidskader staat beschreven.
Portefeuillehouder College van B&W

 

 

Uitgelicht

Zoeken