Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 maart 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Vrederust’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Vrederust’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan biedt een adequate en actuele regeling waarbinnen de GGZWNB de huidige en toekomstige bedrijfsvoering en hierbij behorende huisvesting kan realiseren. Het bestemmingsplan biedt daarnaast bescherming van de landschappelijke en ecologische waarden.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom voor het zonder vergunning wijzigen van een pand van een horeca-inrichting aan de Grote Markt gegrond te verklaren voor wat betreft het opgelegde bedrag van de dwangsom. De dwangsom wordt lager vastgesteld. Voor het overige is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Frank Petter

Algemeen Mandaatbesluit 2015

Het college heeft het Algemeen Mandaatbesluit 2015 vastgesteld. Dit betekent dat de daarop aangegeven besluiten in mandaat door de afdelingsmanagers kunnen worden afgedaan. Daardoor kunnen besluiten efficiënter en sneller genomen worden. Dat komt vervolgens de dienstverlening aan de burgers ten goede.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Last onder dwangsom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een restaurant aan de Zuidzijde Haven een last onder dwangsom op te leggen vanwege overtreding van de geluidsnormen. Per overtreding wordt een dwangsom verbeurd van € 2000,- met een maximum van € 10.000,-.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

13de uitwerkingsplan bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand, Merijntje Gijzenlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp van het 13de uitwerkingsplan bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand in procedure te brengen. Dit plan voorziet in een planologische regeling voor de afronding van de woningbouwontwikkeling aan de Merijntje Gijzenlaan. In het kader van de procedure ligt het ontwerp zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen worden door het college betrokken bij de besluitvorming omtrent vaststelling van het uitwerkingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Planschade Heimolen

Burgemeester en wethouders hebben het verzoek van een familie aan Groot Molenbeek om tegemoetkoming in planschade, afgewezen. Het verzoek heeft betrekking op de uitbreiding van een nabijgelegen agrarisch bedrijf.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Opschorten inning ouderbijdrage

Het college heeft ingestemd met het niet verstrekken van gegevens van jeugdigen aan het Centraal Administratie Kantoor voor het innen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen                   

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft een bezwaarschrift van een inwoner op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaard en de motivering bij het besluit verbeterd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken